موتور برق بنزینی هوندا هوتان (Honda huutoan)


 موتور برق هوندا هوتان- موتور برق هوندا هوتان- موتور برق honda huutoan - موتور برق هوندا هوتان- نمایندگی موتور برق هوندا هوتان- موتور برق بنزینی هوندا هوتان- قیمت موتور برق هوندا هوتان- قیمت موتور برق بنزینی هوندا هوتان- ژنراتور برق هوندا هوتان- خرید موتور برق هوندا هوتان- فروش موتور برق هوندا هوتان- موتور برق huutoan- موتور برق سه فاز هوندا هوتان- موتور برق سایلنت هوندا هوتان- موتور برق بی صدا هوندا هوتان- موتور برق مسافرتی هوندا هوتان- فروشگاه موتور برق هوندا هوتان- موتور برق کیفی هوندا هوتان- موتور برق خانگی هوندا هوتان- موتور برق اینورتر هوندا هوتان- موتور برق هوندا هوتان- موتور برق کوچک هوندا هوتان- موتور برق اضطراری هوندا هوتان- موتور برق قابل حمل هوندا هوتان- ژنراتور بنزینی هوندا هوتان- موتور برق اینورتر هوندا هوتان- موتور برق هوندا هوتان قیمت - موتور برق هوندا هوتان ژاپن - قیمت موتور برق بی صدا هوندا هوتان


موتور برق هوندا هوتان SH3000

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق SH3000
موتور هوندا GX160
بالاترین توان موتور برق (kVa) 2/3
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 3/1
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 3
ظرفیت مخزن روغن (L) 0/6
وزن (kg) 35
ابعاد (L x W x H)(mm) 560 x 410 x 395
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان SH4500

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق SH4500
موتور هوندا GX270
بالاترین توان موتور برق (kVa) 3/3
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 5/3
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 3
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/1
وزن (kg) 59
ابعاد (L x W x H)(mm) 638 x 490 x 510
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان SH5500

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق SH5500
موتور هوندا GX390
بالاترین توان موتور برق (kVa) 4/4
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 6/1
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 4
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/1
وزن (kg) 69
ابعاد (L x W x H)(mm) 680 x 510 x 510
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان SH7500

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق SH7500
موتور هوندا GX390
بالاترین توان موتور برق (kVa) 6
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 6/1
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 4
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/1
وزن (kg) 74
ابعاد (L x W x H)(mm) 680 x 510 x 510
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG2900

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG2900
موتور هوندا GX160
بالاترین توان موتور برق (kVa) 2/3
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 17
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 12
ظرفیت مخزن روغن (L) 0/6
وزن (kg) 48
ابعاد (L x W x H)(mm) 635 x 425 x 475
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG3000SP

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG3000SP
موتور هوندا GX160
بالاترین توان موتور برق (kVa) 2
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 17
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 12
ظرفیت مخزن روغن (L) 0/58
وزن (kg) 85
ابعاد (L x W x H)(mm) 700 x 445 x 550
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG4500

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG4500
موتور هوندا GX270
بالاترین توان موتور برق (kVa) 3/3
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 17
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 10
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/1
وزن (kg) 65
ابعاد (L x W x H)(mm) 638 x 490 x 510
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG7500-SE

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG7500-(SE)
موتور هوندا GX390
بالاترین توان موتور برق (kVa) 6
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 17
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 7
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/1
وزن (kg) 78
ابعاد (L x W x H)(mm) 680 x 510 x 510
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG6700

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG6700
موتور هوندا GX390
بالاترین توان موتور برق (kVa) 5/7
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت هندلی دستی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 9
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/1
وزن (kg) 150
ابعاد (L x W x H)(mm) 800 x 600 x 682
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG16000TDX-OP

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG16000TDX-OP
موتور هوندا GX630
بالاترین توان موتور برق (kVa) 14
فرکانس (hz) 60
ولتاژ (v) 380
تعداد فاز 3
سیستم استارت استارتی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 31
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 5/4
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/9
وزن (kg) 167/4
ابعاد (L x W x H)(mm) 980 x 640 x 754
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG16000SDX-OP

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG16000SDX-OP
موتور هوندا GX360
بالاترین توان موتور برق (kVa) 11
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 31
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 5/4
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/9
وزن (kg) 163
ابعاد (L x W x H)(mm) 980 x 640 x 754
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG16000SDX

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG16000SDX
موتور هوندا GX360
بالاترین توان موتور برق (kVa) 11
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 31
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 5/4
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/9
وزن (kg) 264
ابعاد (L x W x H)(mm) 1350 x 660 x 775
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG16000SDX

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG16000SDX
موتور هوندا GX360
بالاترین توان موتور برق (kVa) 11
فرکانس (hz) 50
ولتاژ (v) 220
تعداد فاز 1
سیستم استارت استارتی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 31
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 5/4
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/9
وزن (kg) 264
ابعاد (L x W x H)(mm) 1350 x 660 x 775
موتور تک سیلندر چهار زمانه

موتور برق هوندا هوتان HG16000TDX

 

موتور برق هوتان  
 • جزئیات موتور برق
مدل موتور برق HG16000TDX
موتور هوندا GX630
بالاترین توان موتور برق (kVa) 14
فرکانس (hz) 60
ولتاژ (v) 380
تعداد فاز 3
سیستم استارت استارتی
ظرفیت مخزن سوخت (L) 31
مدت زمان کارکرد با یک باک پر (h) 5/4
ظرفیت مخزن روغن (L) 1/9
وزن (kg) 262
ابعاد (L x W x H)(mm) 1650 x 660 x 775
موتور تک سیلندر چهار زمانه

 power-generator-3