لیست قیمت الکتروموتور

 

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن - تک خازن دائم کار رله ای - ساخت ایران

motogen logo

نوع الکتروموتور

قدرت الکتروموتور

دور الکتروموتور

HP

KW

1500 RPM

3000 RPM

الکتروموتور  0.25  کیلووات تک فاز

1/3

0.25

2/490/000

الکتروموتور  0.37  کیلووات تک فاز

1/2

0.37

2/640/000

2/420/000

الکتروموتور  0.55  کیلووات تک فاز

3/4

0.55

3/130/000

2/530/000

الکتروموتور  0.75  کیلووات تک فاز

1

0.75

3/530/000

2/950/000

الکتروموتور  1.1  کیلووات تک فاز

1.5

1.1

4/130/000

3/280/000

الکتروموتور  1.5  کیلووات تک فاز

2

1.5

4/630/000

3/970/000

الکتروموتور  2.2  کیلووات تک فاز

3

2.2

5/430/000

4/480/000

 قیمت ها به ریال می باشد

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن - دو خازن کلاچ دار - ساخت ایران

motogen logo

نوع الکتروموتور

قدرت الکتروموتور

دور الکتروموتور

HP

KW

1500 RPM

3000 RPM

الکتروموتور تک فاز  0.25  کیلووات

1/3

0.25

3/360/000

الکتروموتور تک فاز  0.37  کیلووات

1/2

0.37

3/560/000

3/360/000

الکتروموتور تک فاز  0.55  کیلووات

3/4

0.55

3/800/000

3/460/000

الکتروموتور تک فاز  0.75  کیلووات

1

0.75

4/340/000

4/010/000

الکتروموتور تک فاز  1.1  کیلووات

1.5

1.1

5/060/000

4/150/000

الکتروموتور تک فاز  1.5  کیلووات

2

1.5

5/720/000

5/150/000

الکتروموتور تک فاز  2.2  کیلووات

3

2.2

6/500/000

5/760/000

 قیمت ها به ریال می باشد

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن - سه فاز پوسته آلومینیومی - ساخت ایران

motogen logo

نوع الکتروموتور

قدرت الکتروموتور

دور الکتروموتور

HP

KW

750 RPM

1000 RPM

1500 RPM

3000 RPM

الکتروموتور  0.06  کیلووات سه فاز

1/12

0.06

 

 

1/410/000

 

الکتروموتور  0.09  کیلووات سه فاز

1/8

0.09

 

 

1/450/000

1/380/000

الکتروموتور  0.12  کیلووات سه فاز

1/6

0.12

 

 

1/640/000

1/490/000

الکتروموتور  0.18  کیلووات سه فاز

1/4

0.18

 

 

1/850/000

1/730/000

الکتروموتور  0.25  کیلووات سه فاز

1/3

0.25

 

 

1/960/000

1/750/000

الکتروموتور  0.37  کیلووات سه فاز

1/2

0.37

 

2/720/000

2/190/000

1/990/000

الکتروموتور  0.55  کیلووات سه فاز

3/4

0.55

 

2/990/000

2/620/000

2/300/000

الکتروموتور  0.75  کیلووات سه فاز

1

0.75

4/300/000

3/630/000

2/820/000

2/620/000

الکتروموتور  1.1  کیلووات سه فاز

1.5

1.1

4/930/000

3/950/000

3/350/000

2/980/000

الکتروموتور  1.5  کیلووات سه فاز

2

1.5

5/620/000

4/800/000

3/880/000

3/560/000

الکتروموتور  2.2  کیلووات سه فاز

3

2.2

6/870/000

6/520/000

4/800/000

4/240/000

الکتروموتور  3  کیلووات سه فاز

4

3

8/360/000

8/290/000

5/410/000

4/980/000

الکتروموتور  4  کیلووات سه فاز

5.5

4

10/600/000

9/140/000

6/790/000

6/720/000

الکتروموتور  5.5  کیلووات سه فاز

7.5

5.5

13/300/000

11/260/000

9/000/000

8/060/000

الکتروموتور  7.5  کیلووات سه فاز

10

7.5

16/450/000

14/550/000

10/250/000

9/320/000

الکتروموتور  11  کیلووات سه فاز

15

11

 

16/870/000

15/120/000

14/260/000

الکتروموتور  15  کیلووات سه فاز

20

15

 

 

17/870/000

16/050/000

الکتروموتور  18.5  کیلووات سه فاز

25

18.5

 

 

 

18/250/000

 قیمت ها به ریال می باشد

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن - سه فاز پوسته چدنی - ساخت ایران

motogen logo

نوع الکتروموتور

قدرت الکتروموتور

دور الکتروموتور

HP

KW

1000 RPM

1500 RPM

3000 RPM

الکتروموتور  3  اسب بخار سه فاز

3

2.2

6/950/000

5/550/000

 -

الکتروموتور  4  اسب بخار سه فاز

4

3

10/830/000

6/250/000

الکتروموتور  5.5  اسب بخار سه فاز

5.5

4

10/610/000

7/550/000

7/330/000

الکتروموتور  7.5  اسب بخار سه فاز

7.5

5.5

12/250/000

9/600/000

9/520/000

الکتروموتور  10  اسب بخار سه فاز

10

7.5

16/300/000

10/950/000

10/740/000

الکتروموتور  15  اسب بخار سه فاز

15

11

18/900/000

16/340/000

14/400/000

الکتروموتور  20  اسب بخار سه فاز

20

15

29/970/000

17/970/000

16/390/000

الکتروموتور  25  اسب بخار سه فاز

25

18.5

35/500/000

27/600/000

20/640/000

الکتروموتور  30  اسب بخار سه فاز

30

22

40/250/000

31/380/000

29/900/000

الکتروموتور  40  اسب بخار سه فاز

40

30

49/250/000

37/580/000

37/000/000

الکتروموتور  50  اسب بخار سه فاز

50

37

58/300/000

49/850/000

41/400/000

الکتروموتور  60  اسب بخار سه فاز

60

45

67/650/000

53/900/000

52/500/000

الکتروموتور  75  اسب بخار سه فاز

75

55

71/000/000

58/630/000

53/660/000

الکتروموتور  100  اسب بخار سه فاز

100

75

135/790/000

78/400/000

72/590/000

الکتروموتور  125  اسب بخار سه فاز

125

90

154/760/000

88/350/000

81/440/000

الکتروموتور  150  اسب بخار سه فاز

150

110

203/680/000

165/610/000

157/000/000

الکتروموتور  180  اسب بخار سه فاز

180

132

219/590/000

198/190/000

188/390/000

الکتروموتور  220  اسب بخار سه فاز

220

160

264/650/000

234/000/000

217/670/000

الکتروموتور  250  اسب بخار سه فاز

250

185

 

240/020/000

228/350/000

الکتروموتور  270  اسب بخار سه فاز

270

200

 

292/100/000

251/760/000

الکتروموتور  340  اسب بخار سه فاز

340

250

357/870/000

349/810/000

313/690/000

الکتروموتور  430  اسب بخار سه فاز

430

315

434/590/000

407/040/000

 

الکتروموتور  485  اسب بخار سه فاز

485

355

 

496/720/000

 

الکتروموتور  544  اسب بخار سه فاز

544

400

 

570/450/000

 

 قیمت ها به ریال می باشد

 

لیست قیمت الکتروموتور جمکو JEMCO - ساخت ایران

jemco

نوع الکتروموتور

قدرت

دور الکتروموتور

KW

1000 RPM

1500 RPM

3000 RPM

الکتروموتور سه فاز  7.5  کیلووات

7.5

15/254/000

10/273/000

10/061/000

الکتروموتور سه فاز  11  کیلووات

11

17/688/000

16/221/000

13/508/000

الکتروموتور سه فاز  15  کیلووات

15

29/796/000

18/167/000

16/544/000

الکتروموتور سه فاز  18.5  کیلووات

18.5

35/834/000

27/851/000

20/824/000

الکتروموتور سه فاز  22  کیلووات

22

40/380/000

32/354/000

30/253/000

الکتروموتور سه فاز  30  کیلووات

30

48/741/000

37/979/000

37/379/000

الکتروموتور سه فاز  37  کیلووات

37

65/507/000

50/632/000

42/193/000

الکتروموتور سه فاز  45  کیلووات

45

76/236/000

53/444/000

52/877/000

الکتروموتور سه فاز  55  کیلووات

55

80/805/000

67/508/000

60/759/000

الکتروموتور سه فاز  75  کیلووات

75

151/760/000

89/755/000

84/384/000

الکتروموتور سه فاز  90  کیلووات

90

174/075/000

99/428/000

93/536/000

الکتروموتور سه فاز  110  کیلووات

110

198/178/000

160/722/000

145/580/000

الکتروموتور سه فاز  132  کیلووات

132

213/521/000

193/964/000

180/100/000

الکتروموتور سه فاز  160  کیلووات

160

256/993/000

227/207/000

205/672/000

الکتروموتور سه فاز  200  کیلووات

200

350/328/000

283/097/000

258/271/000

الکتروموتور سه فاز  250  کیلووات

250

405/051/000

337/264/000

334/985/000

الکتروموتور سه فاز  315  کیلووات

315

501/199/000

390/965/000

379/735/000

الکتروموتور سه فاز  355  کیلووات

355

588/142/000

480/609/000

430/878/000

الکتروموتور سه فاز  400  کیلووات

400

747/963/000

552/165/000

524/213/000

 قیمت ها به ریال می باشد

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس SIEMENS - ساخت آلمان

1000px Siemens Logo.svg

نوع الکتروموتور

قدرت

دور الکتروموتور

KW

1000 RPM

1500 RPM

3000 RPM

الکتروموتور سه فاز  0.18  کیلووات

0.18

2,300,000

2,450,000

1,900,000

الکتروموتور سه فاز  0.25  کیلووات

0.25

2,500,000

2,500,000

2,000,000

الکتروموتور سه فاز  0.37  کیلووات

0.37

2,700,000

2,550,000

2,300,000

الکتروموتور سه فاز  0.55  کیلووات

0.55

3,000,000

2,750,000

2,500,000

الکتروموتور سه فاز  0.75  کیلووات

0.75

3,500,000

2,900,000

2,650,000

الکتروموتور سه فاز  1.1  کیلووات

1.1

4,300,000

3,300,000

3,000,000

الکتروموتور سه فاز  1.5  کیلووات

1.5

5,200,000

4,000,000

3,550,000

الکتروموتور سه فاز  2.2  کیلووات

2.2

6,350,000

5,000,000

4,500,000

الکتروموتور سه فاز  3  کیلووات

3

8,200,000

5,500,000

5,400,000

الکتروموتور سه فاز  4  کیلووات

4

10,000,000

7,000,000

6,700,000

الکتروموتور سه فاز  5.5  کیلووات

5.5

12,500,000

9,500,000

9,500,000

الکتروموتور سه فاز  7.5  کیلووات

7.5

16,000,000

11,500,000

11,000,000

الکتروموتور سه فاز  11  کیلووات

11

23,000,000

15,500,000

15,000,000

الکتروموتور سه فاز  15  کیلووات

15

34,000,000

19,500,000

19,500,000

الکتروموتور سه فاز  18.5  کیلووات

18.5

43,000,000

30,000,000

23,000,000

الکتروموتور سه فاز  22  کیلووات

22

48,000,000

35,000,000

33,500,000

الکتروموتور سه فاز  30  کیلووات

30

72,000,000

45,000,000

45,000,000

الکتروموتور سه فاز  37  کیلووات

37

85,000,000

55,000,000

55,000,000

الکتروموتور سه فاز  45  کیلووات

45

105,000,000

66,000,000

67,000,000

الکتروموتور سه فاز  55  کیلووات

55

122,000,000

80,000,000

82,000,000

الکتروموتور سه فاز  75  کیلووات

75

167,000,000

110,000,000

112,000,000

الکتروموتور سه فاز  90  کیلووات

90

200,000,000

128,000,000

135,000,000

الکتروموتور سه فاز  110  کیلووات

110

240,000,000

160,000,000

160,000,000

الکتروموتور سه فاز  132  کیلووات

132

280,000,000

188,000,000

192,000,000

الکتروموتور سه فاز  160  کیلووات

160

325,400,000

230,000,000

240,000,000

الکتروموتور سه فاز  200  کیلووات

200

---

290,000,000

300,000,000

الکتروموتور سه فاز  250  کیلووات

250

---

350,000,000

360,000,000

الکتروموتور سه فاز  315  کیلووات

315

---

426,000,000

454,000,000

 قیمت ها به ریال می باشد

لیست قیمت الکتروموتور گاماک GAMAK - ساخت ترکیه

لوگوی گاماک

نوع الکتروموتور

قدرت

دور الکتروموتور

KW

750 RPM

1000 RPM

1500 RPM

3000 RPM

الکتروموتور  0.18  کیلووات سه فاز

0.18

 

1,950,000

1,700,000

1,600,000

الکتروموتور  0.25  کیلووات سه فاز

0.25

 

2,050,000

1,800,000

1,700,000

الکتروموتور  0.37  کیلووات سه فاز

0.37

3,750,000

2,300,000

1,880,000

1,750,000

الکتروموتور  0.55  کیلووات سه فاز

0.55

4,000,000

2,600,000

2,350,000

1,900,000

الکتروموتور  0.75  کیلووات سه فاز

0.75

4,700,000

3,200,000

2,500,000

2,350,000

الکتروموتور  1.1  کیلووات سه فاز

1.1

5,200,000

3,750,000

3,300,000

2,450,000

الکتروموتور  1.5  کیلووات سه فاز

1.5

5,900,000

4,750,000

3,600,000

3,100,000

الکتروموتور  2.2  کیلووات سه فاز

2.2

10,200,000

6,150,000

4,500,000

3,650,000

الکتروموتور  3  کیلووات سه فاز

3

12,150,000

7,900,000

5,000,000

4,550,000

الکتروموتور  4  کیلووات سه فاز

4

14,300,000

9,300,000

6,150,000

5,850,000

الکتروموتور  5.5  کیلووات سه فاز

5.5

16,000,000

11,000,000

8,200,000

8,000,000

الکتروموتور  7.5  کیلووات سه فاز

7.5

19,000,000

15,350,000

9,850,000

9,100,000

الکتروموتور  11  کیلووات سه فاز

11

30,250,000

17,800,000

14,500,000

13,400,000

الکتروموتور  15  کیلووات سه فاز

15

35,500,000

27,000,000

17,500,000

15,200,000

الکتروموتور  18.5  کیلووات سه فاز

18.5

45,200,000

33,400,000

23,250,000

17,200,000

الکتروموتور  22  کیلووات سه فاز

22

51,900,000

35,500,000

26,300,000

25,000,000

الکتروموتور  30  کیلووات سه فاز

30

69,300,000

49,500,000

36,500,000

36,000,000

الکتروموتور  37  کیلووات سه فاز

37

90,000,000

63,500,000

44,000,000

40,000,000

الکتروموتور  45  کیلووات سه فاز

45

106,000,000

80,500,000

50,000,000

52,000,000

الکتروموتور  55  کیلووات سه فاز

55

 

87,000,000

65,000,000

70,000,000

الکتروموتور  75  کیلووات سه فاز

75

 

139,500,000

86,000,000

94,500,000

الکتروموتور  90  کیلووات سه فاز

90

 

149,000,000

92,000,000

100,000,000

الکتروموتور  110  کیلووات سه فاز

110

 

160,000,000

152,000,000

139,500,000

الکتروموتور  132  کیلووات سه فاز

132

 

178,000,000

165,000,000

152,000,000

الکتروموتور  160  کیلووات سه فاز

160

 

247,000,000

172,500,000

173,000,000

الکتروموتور  200  کیلووات سه فاز

200

 

267,000,000

195,000,000

190,000,000

الکتروموتور  250  کیلووات سه فاز

250

 

294,000,000

305,000,000

294,000,000

 قیمت ها به ریال می باشد