موتور برق دیانا DIANA


 

موتور برق دیانا 2 

 

 


مدت زمان کارکرد با نصف توان مدت زمان کارکرد با حداکثر توان حداکثر توان

سیستم راه اندازی

مدل

KW
9 5 0.7 دستی DN700CF
9 5 1.2 دستی DN1500
15 8 2 دستی DN3500S
15 8 2 استارتی/دستی DN3500ES
14 8 2.8 دستی DN4000S
14 8 2.8 استارتی/دستی DN4000ES
13 8.5 3.2 استارتی/دستی DN5000S
13 8.5 3.2 استارتی/دستی DN5000ES
13 8.8 5 استارتی/دستی DN8000ES
14 8.5 6.5 استارتی/دستی DN9000ES
15 9 7.5 استارتی/دستی DN10000ES
14 7 3 استارتی/دستی 3DN-D1
13 9.5 5 استارتی/دستی 5DN-D1
15 9.5 2 استارتی/دستی

5DN-DW 

190A-2KW

موتور جوش

15 8 6 استارتی/دستی 6DN-D1