کانال بازکن


ادوات و تجهیزات کشاورزی کانال بازکن، استفاده ی بسیاری در کار های عمرانی و کشاورزی و راه سازی و غیره ازقبیل حفرکانال ها و پی ها جهت جاگذاری لوله های آب، گاز، کابل های برق، کابل های مخابرات و خصوصاً لوله های آبیاری قطره ای دارند. ادوات و تجهیزات کشاورزی کانال بازکن ، با استفاده از نیروی میله ی دنباله ی تراکتور به کمک چرخ دنده ها،نیرو رابه زنجیر منتقل کرده و در نهایت باعث حرکت تیغه ها شده و این فراین باعث حفر کانال می شود .علاوه بر همه ی این مطالب خاک های خارج شده از کانال حفر شده با استفاده از ، سیستم حلزونی مانند آن در دو طرف کانال جمع می شود که این امر در نهایت باعث سهولت اجرای کار می شود.

 

jamco sanat Series Trencher

 

کانال باز کن

TRENCHER

  • سرعت حفر کانال تا عمق 40 سانتی متری، حداکثر 5 متر در دقیقه بوده وازعمق 40 سانتی متر تا 1 متری ، حداکثر 3 متر در دقیقه می باشد.
  • حداکثر ظرفیت عمق حفردستگاه 1 متر بوده ، حداقل عرض کانال 17 الی 18سانتی متر و حد اکثر عرض کانال 28 الی 30 سانتیمتر می باشد.