سمپاش پشت تراکتوری


 دستگاه‌های سمپاش پشت تراکتوری را می توان در حالت کلی به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

1- سمپاش تراکتوری سوارشونده

- سمپاش سوارشونده بالدار - سمپاش سوارشونده توربین دار باغی - سمپاش سوارشونده توربین دار زراعی

 

2- سمپاش تراکتوری کشنده (سمپاش تراکتوری کششی)

- سمپاش کشنده توربین دار باغی (اتومایزر) - سمپاش کشنده بالدار - سمپاش کشنده توربین دار زراعی - سمپاش کشنده باغی زراعی

 

 

سمپاش پشت تراکتوری


سمپاش 400 لیتری توربو باغی سوار شونده

 

سمپاش 400 لیتری توربو باغی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش پشت تراکتوری دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد.


سمپاش 400 لیتری بوم 10 متری سوار شونده

سمپاش 400 لیتری بوم 10 متری سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد.سمپاش 600 لیتری توربو باغی سوار شونده

سمپاش 600 لیتری توربو باغی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشدسمپاش 600 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

سمپاش 600 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد اما سیستم فن با گیربکس و سیستم روبوتیک به صورت کامل دستگاه سمپاش ساخت ایتالیا می باشد نازل های بسپار باکیفیتی را داراست که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. پاشش کامل 40 متری را انجام می دهد.سمپاش 600 لیتری بوم 12 متری سوار شونده

سمپاش 600 لیتری بوم 12 متری سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد.سمپاش 600 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

سمپاش 600 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شودسمپاش 800 لیتری توربو باغی سوار شونده

سمپاش 600 لیتری توربو باغی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت شرکت اوناللار کشور ترکیه می باشد و نازل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشدسمپاش 800 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

سمپاش 800 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد اما سیستم فن با گیربکس و سیستم روبوتیک به صورت کامل دستگاه سمپاش ساخت ایتالیا می باشد نازل های بسپار باکیفیتی را داراست که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. پاشش کامل 40 متری را انجام می دهد.


سمپاش 800 لیتری بوم 12 متری سوار شونده

سمپاش 800 لیتری بوم 12 متری سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد.سمپاش 800 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

سمپاش 800 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شودسمپاش 800 لیتری بوم 18 متری تمام هیدرولیک سوار شونده

سمپاش 1000 لیتری بوم 18 متری تمام هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع باز و بسته شدن کامل بوم بوم از طریق جک های هیدرولیک کنترل می شودسمپاش 1000 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

سمپاش 1000 لیتر اتومایزر زراعی سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد اما سیستم فن با گیربکس و سیستم روبوتیک به صورت کامل دستگاه سمپاش ساخت ایتالیا می باشد نازل های بسپار باکیفیتی را داراست که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. پاشش کامل 40 متری را انجام می دهد.


سمپاش 1000 لیتری توربو باغی کششی

سمپاش 1000 لیتری توربو باغی کششی

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد.


سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک کوچک

سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک کوچک

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود.


سمپاش 1000 لیتری بوم 18 متری تمام هیدرولیک سوار شونده

سمپاش 1000 لیتری بوم 18 متری تمام هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع باز و بسته شدن کامل بوم بوم از طریق جک های هیدرولیک کنترل می شود.


سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک بزرگ

سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک بزرگ

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود.


سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

سمپاش 1000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک سوار شونده

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود.


سمپاش 2000 لیتری توربو باغی کششی

سمپاش 2000 لیتری توربو باغی کششی

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن 3 سر بوده و پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. داخل ردیف درختان قابل استفاده می باشد.


سمپاش 2000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک کوچک

سمپاش 2000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک کوچک

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود.سمپاش 2000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک بزرگ

سمپاش 2000 لیتری بوم 16 متری ارتفاع هیدرولیک کششی لاستیک بزرگ

تمامی اجزا و قطعات دستگاه سمپاش ساخت کشور ترکیه می باشد و نازل های آن مخروط پاش پودر کن است که پاشش بسیار مناسب و کم مصرفی را خلق می کند. تمامی اجزا و قطعات پشتیبانی دستگاه به صورت دائمی عرضه می گردد و از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون برخوردار است. از مواد زده خورد در پمپ استفاده شده که عمر بسیار بالایی برای پمپ می دهد. ارتفاع بوم از طریق یک جک هیدرولیک کنترل می شود.