موتور جوش موزا (MOSA) 

موتور جوش موزا TS 200 KDES/EL

 
        موتور جوش موزا | موتور جوش MOSA  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور KOHLER
مدل موتور KD 440
دور موتور 3000
نوع سوخت دیزلی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 170
توان 3 فاز (کاوا) 6
توان تک فاز (کاوا) 5
وزن 145 کیلوگرم

موتور جوش موزا TS 200 DS/CF - DES/CF

 
        موتور جوش | اینورتور جوش  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Yanmar
مدل موتور L 100 N
دور موتور 3000
نوع سوخت دیزلی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 190
توان 3 فاز (کاوا) 6
توان تک فاز (کاوا) 5
وزن 130 کیلوگرم

موتور جوش موزا TS 200 DES/EL

 
        موتور جوش موزا | موتور جوش MOSA  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Yanamr
مدل موتور KD 440
دور موتور 3000
نوع سوخت دیزلی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 170
توان 3 فاز (کاوا) 6
توان تک فاز (کاوا) 5
وزن 150 کیلوگرم

موتور جوش موزا TS 200 BS/EL

 
        موتور جوش موزا | موتور جوش MOSA  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Honda
مدل موتور GX 390
دور موتور 3000
نوع سوخت بنزینی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 155
توان 3 فاز (کاوا) 6
توان تک فاز (کاوا) 4
وزن 106 کیلوگرم

موتور جوش موزا TS 200 BS/CF

 
        موتور جوش موزا | موتور جوش MOSA  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Honda
مدل موتور GX 390
دور موتور 3000
نوع سوخت بنزینی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 190
توان 3 فاز (کاوا) 6
توان تک فاز (کاوا) 5
وزن 111 کیلوگرم

موتور جوش موزا NEW MAGIC WELD

 
        NEW MAGIC WELD  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Honda
مدل موتور GX 200
دور موتور 4000
نوع سوخت بنزینی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 150
توان 3 فاز (کاوا) -
توان تک فاز (کاوا) 2
وزن 34  کیلوگرم

موتور جوش موزا MAGIC WELD 200

 
        موتور جوش موزا | موتور جوشکوچک | اینورتور جوش  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Honda
مدل موتور GX 270
دور موتور 3600
نوع سوخت بنزینی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 200
توان 3 فاز (کاوا) -
توان تک فاز (کاوا) 3
وزن 57 کیلوگرم

موتور جوش موزا  MAGIC WELD 200 YD

 
        موتور جوش موزا | موتور جوش MOSA  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Yanmar
مدل موتور L 70 N
دور موتور 3600
نوع سوخت دیزلی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 200
توان 3 فاز (کاوا) -
توان تک فاز (کاوا) 3.3
وزن 72 کیلوگرم

موتور جوش موزا MAGIC WELD 200 YDE

 
        موتور جوش موزا | موتور جوش MOSA  

مشخصات فنی موتور جوش

موتور Yanmar
مدل موتور L 70 N
دور موتور 3600
نوع سوخت دیزلی
خنک کننده هوا
جریان (آمپر) 200
توان 3 فاز (کاوا) -
توان تک فاز (کاوا) 3.3
وزن 91  کیلوگرم