مخازن افقی، تانکر افقی


تانکر ، تانکر پلاستیکی، تانکر آب پلاستیکی، تانکر آب، تانکر پلی اتیلن، تانکر پلی اتیلن آب، مخزن آب، مخزن پلاستیکی، مخزن پلاستیکی آب، مخزن پلی اتیلن، مخزن پلی اتیلن آب، قیمت تانکر پلاستیکی، قیمت تانکر آب، قیمت مخزن پلاستیکی، قیمت مخزن پلی اتیلن، فروش تانکر آب ، فروش تانکر پلاستیکی، فروش مخزن پلی اتیلن، تانکر افقی، مخزن افقی ، مخزن افقی آب، تانکر پلی اتیلن آب، قیمت تانکر آب پلاستیکی، مخزن آب پلاستیکی، مخزن آب پلی اتیلن، مخزن پمپ آب، تانکر فایبرگلاس، تانکر چهار چرخ، تانکر تریلی، تانکر تریلر

 

ظرفیت مخزن - تانکر- لیتر
ابعاد به میلیمتر
طول -L عرض -W

ارتفاع -H

70 600 400 480
100 590 480 550
100 700 500 550
220 850 610 690
300 950 670 800
350 1160 750 770
500 1340 710 800
500 1300 780 850
600 1470 820 850
800 1630 890 940
900 1510 1020 1020
1000 1560 890 990
1000 1570 850 1020
1100 1700 950 1010
1200 1600 1150 1120
1500 1900 1050 1150
1700 1800 1250 1270
2000 1960 1220 1320
2200 1980 1430 1380
3000 2300 1300 1400
3000 2320 1400 1470
3300 2260 1570 1620
4200 2180 1520 1620
5000 2640 1590 1690
6000 2760 1720 1840
8500 3700 1800 1900
10000 2900 2260 2300