تانکر فلزی، مخزن گالوانیزه، تانکر آهنی


تانکر فلزی، تانکر آهنی، مخزن آب فلزی، تانکر گالوانیزه، مخزن گالوانیزه، تانکر آهنی، مخزن آهنی، مخزن فلزی آب، مخزن گالوانیزه آب، قیمت تانکر آهنی، قیمت تانکر فلزی، قیمت تانکر گالوانیزه، قیمت تانکر آب، قیمت مخزن آهنی ، قیمت مخزن گالوانیزه، فروش تانکر گالوانیزه آب ، فروش تانکر آهنی آب، قیمت تانکر آهنی، مخزن فلزی، قیمت تانکر گالوانیزه، قیمت مخزن آهنی، قیمت مخزن گالوانیزه، فروش تانکر فلزی، فروش مخزن گالوانیزه، فروش مخزن آهنی، فروش مخزن فلزی ، تانکر آهنی چهار چرخ، تانکر گالوانیزه چهارچرخ، تانکر تریلی، تانکر تریلر، تانکر هوایی، قیمت تانکر آب فلزی، خرید تانکر فلزی، تانکر آب گالوانیزه، قیمت تانکر آب گالوانیزه، قیمت تانکر 1000 لیتری گالوانیزه


قابل توجه بازدید کنندگان گرامی، تانکر های فلزی و گالوانیزه صرفاً برای
استان آذربایجان شرقی
بوده و امکان ارسال به دلیل بالا بودن هزینه ی حمل و نقل امکان پذیر نمی باشد


تانکر فلزی

ظرفیت ضخامت ورق ابعاد وزن (kg) جنس ورق
 طول  قطر
500 2 125 72 75 گالوانیزه گرم
500 2/5 125 72 95 گالوانیزه گرم
500 3 125 72 110 گالوانیزه گرم
1000 2 130 100 120 گالوانیزه گرم
1000 2/5 130 100 135 گالوانیزه گرم
1000 3 130 100 160 گالوانیزه گرم
2000 2 200 115 170 گالوانیزه گرم
2000 2/5 200 115 265 گالوانیزه گرم
2000 3 200 115 315 گالوانیزه گرم
3000 2/5 200 138 280 گالوانیزه گرم
3000 3 200 138 315 گالوانیزه گرم
3000 4 200 138 340 گالوانیزه گرم
4000 3 260 140 420 گالوانیزه گرم
4000 4 260 140 550 گالوانیزه گرم
4000 5 260 140 685 گالوانیزه گرم
5000 3 300 146 500 گالوانیزه گرم
5000 4 300 146 650 گالوانیزه گرم
5000 5 300 146 840 گالوانیزه گرم
6000 3 300 160 550 گالوانیزه گرم
6000 4 300 160 720 گالوانیزه گرم
6000 5 300 160 930 گالوانیزه گرم
8000 4 300 185 895 گالوانیزه گرم
8000 5 300 185 1120 گالوانیزه گرم
8000 6 300 185 1350 گالوانیزه گرم
10000 4 350 190 1060 گالوانیزه گرم
10000 5 350 190 1320 گالوانیزه گرم