اینورتر جوشکاری تک فاز راد الکتریک


اینورتر جوشکاری 315 آمپر راد الکتریک rad-315X

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز-دو فاز هوشمند مدل  ARC-315X
  سيستم اينورتري - چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  قابليت جوش تيگ خراشي
  نمايشگر ديجيتال
  60% سيكل كاري در ماكزيمم
  200 آمپر در حالت تكفاز
  قابليت جوشكاري با الكترود 2/5-3-4  بطور دائم
  وزن دستگاه 14 كيلو گرم - به همراه دو عدد كانكتورنري
وزن 14 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای 16 ماسفت
حداکثر جریان خروجی 315 آمپر
چرخه جوشکاری %60 سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
توضیحات جریان و چرخه 10 تا 220 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ بی باری  58 ولت
قابلیت جوش آرگون (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
لوازم همراه انبرجوشكاري،اتصال زمين،ده متركابل اتصال وكابل انبر،دستكش
گارانتی گارانتی 15 ماه
سایر توضیحات دستگاه ظرفیــت ورودی 9.4KVA - فرکانس 50-60 هرتـز - دارای نمایشـگر دیجـیتال آمپرمتر -
قابلیت ضد چسبنـدگی الکترود هنـگام جوشکاری (Anti-Stick) - توانـایی کنترل ولتاژ برق
تا 14V به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق -توانایی
جوشـکاری TIG در صورت تهیـه تجهیزات اضافه - قاـبلیت جوش آرگون خراشـی - قابـلیت
جوشکاری با الکترود 2/5- 3 و 4 بطور دائم - دارای 16 ماسفت- دو ولوم

اینورتر جوشکاری 250 آمپر راد الکتریک rad-250X

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز-دو فاز هوشمند مدل  ARC-250X
  سيستم اينورتري - چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  قابليت جوش تيگ خراشي
  نمايشگر ديجيتال
  60% سيكل كاري در ماكزيمم
  250 آمپر در حالت تكفاز
  قابليت جوشكاري با الكترود 2/5-3-4  بطور دائم
  وزن دستگاه 11 كيلو گرم - به همراه دو عدد كانكتورنري
وزن 11 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش IGBT بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 250 آمپر
چرخه جوشکاری %60سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 250 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه انبر جوشكاري،اتصال زمين،كابل اتصال و كابل انبر
گارانتی  گارانتی 15 ماه شرکت راد الکتریک
سایر توضیحات دستگاه ظرفیت ورودی 8.5KVA - فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر -
قابلیت ضد چـسبندگی الکترود هنـگام جوشکـاری (Anti-Stick) - توانـایی کنترل ولتاژ
برق تا 14V به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق
-توانایی جوشکاری TIG در صورت تهیه تجهیزات اضافه -قابلیت جوش الکترود 2/5-
3 و 4 بطور دائم

اینورتر جوشکاری 200 آمپر راد الکتریک rad-203X-BOX

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  اینورتر جوشکاری 200 آمپر با جعبه آلومینیومی
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز-دو فاز هوشمند مدل  ARC-203X-BOX
  سيستم اينورتري - چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  قابليت جوش تيگ خراشي
  60% سيكل كاري در ماكزيمم
  220 آمپر در حالت تكفاز
  قابليت جوشكاري با الكترود 2/5-3-4  بطور دائم
  وزن دستگاه 7/5 كيلو گرم - به همراه دو عدد كانكتورنري
وزن 7.5 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای 16 ماسفت
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
چرخه جوشکاری %60 سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
توضیحات جریان و چرخه 10 تا 220 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ بی باری  58 ولت
قابلیت جوش آرگون (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
لوازم همراه انبرجوشكاري،اتصال زمين،ده متركابل اتصال وكابل انبر،دستكش
گارانتی گارانتی 15 ماه
سایر توضیحات دستگاه ظرفـیت ورودی 9.4KVA - فرکـانس 50-60 هرتز - دارای نمایـشگر دیجـیتال آمـپرمتـر -
قابلیت ضد چسبنـدگی الکترود هنگام جوشـکاری (Anti-Stick) - توانایی کنـترل ولتاژ برق
تا 14V به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق -توانایی
جوشکـاری TIG در صـورت تهیـه تجـهیـزات اضـافه - قابلـیت جـوش آرگون خراشی - قابلـیت
جوشکاری با الکترود 2/5- 3 و 4 بطور دائم - دارای 16 ماسفت- دو ولوم

اینورتر جوشکاری 200 آمپر راد الکتریک rad-200-203X

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز-دو فاز هوشمند مدل  ARC-200-203X
  سيستم اينورتري - چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  قابليت جوش تيگ خراشي
  60% سيكل كاري در ماكزيمم
  220 آمپر در حالت تكفاز
  قابليت جوشكاري با الكترود 2/5-3-4  بطور دائم
  وزن دستگاه 7/5 كيلو گرم - به همراه دو عدد كانكتورنري
وزن 7.5 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای 16 ماسفت
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
چرخه جوشکاری %60 سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
توضیحات جریان و چرخه 10 تا 220 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ بی باری  58 ولت
قابلیت جوش آرگون (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل  
لوازم همراه انبرجوشكاري،اتصال زمين،ده متركابل اتصال وكابل انبر،دستكش
گارانتی گارانتی 15 ماه
سایر توضیحات دستگاه ظرفیـت ورودی 9.4KVA - فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشـگر دیجـیتال آمپرمتر - قابلـیت
ضد چسبندگی الکترود هنگـام جوشـکاری (Anti-Stick) - توانـایی کنتـرل ولتاژ برق تا 14V به
هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق -توانایی جوشکاری TIG
در صورت تهیه تجهیزات اضافه - قابلیت جوش آرگون خراشی - قابلیت جوشکاری با الکترود 2/5-
3 و 4 بطور دائم - دارای 16 ماسفت- دو ولوم

اینورتر جوشکاری 200 آمپر راد الکتریک rad-2000-GHA

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز مدل 2000 –GHA  
  سيستم اينورتري
  چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  60% سيكل كاري در ماكزيمم
  180 آمپر واقعي
  قابليت جوشكاري با الكترود 2/5-3 بطور د ائم
  به همراه دو عدد فيش اتصال
وزن 6.5 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش IGBT بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
چرخه جوشکاری %60سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
توضیحات جریان و چرخه 10 تا 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
قابلیت جوش آرگون (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه به همراه دو عدد فيش اتصال
گارانتی  گارانتی15 ماه
سایر توضیحات دستگاه ظـرفیـت ورودی 9.4KVA - فرکـانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجـیتال آمپرمتر - قابلیـت
ضد چسبندگی الکترود هنگـام جوشکاری (Anti-Stick) - توانایی کـنترل ولتـاژ برق تا 14V به
هنـگام غیــرفعال بودن، جهت جلـوگـیری از آسـیب‌های ناشـی از نوسـانات برق -توانـایی جوشکـاری
TIG در صورت تهیه تجهیزات اضافه

اینورتر جوشکاری 200 آمپر راد الکتریک rad-202X

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز مدل ARC-202X 
  سيستم اينورتري
  چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  60% سيكل كاري در ماكزيمم
  180 آمپر واقعي
  قابليت جوشكاري با الكترود 2/5-3 بطور د ائم
  به همراه دو عدد فيش اتصال
  وزن دستگاه 7 کیلو گرم
وزن 7 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش اينورتري بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
چرخه جوشکاری  %60سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
توضیحات جریان و چرخه 10 تا 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه انبرجوشكاري،اتصال زمين،كابل اتصال وكابل انبر
گارانتی  گارانتی 15 ماه راد الکتریک
سایر توضیحات دستگاه ظرفیـت ورودی 9.4KVA - فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیت
ضد چسبندگی الکترود هنگام جوشکاری (Anti-Stick) - توانایی کنترل ولتاژ برق تا 14V به
هنگـام غیـرفعال بـودن، جهـت جـلوگیـری از آسیب‌های ناشـی از نوسانات بـرق -توانـایی جوشـکاری
TIG در صورت تهیه تجهیزات اضافه - قابلیت جوش الکترود قطر: 2/5- 3 و 4 - دارای سیستم
اینورتری، چراغ اخطار درحالت اضافه بار، نمایشگر آمپر دیجیتال

اینورتر جوشکاری 200 آمپر راد الکتریک rad-arc-200 ABS

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز مدل ABS 200 –ARC
  سيستم اينورتري
  چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  قابليت تيگ خراشي
  60% سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
  200 آمپر واقعي
  وز ن دستگاه 7 كيلو گرم
  به همراه متعلقات شامل : 1-انبر جوشكاري 2- اتصال زمين 3- كابل اتصال  و كابل انبر
  داراي بدنه مستحکم
وزن 7 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش قوس الکتریکی SMAW
تکنولوژی جوش دارای سیستم جوش IGBT بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
چرخه جوشکاری %60سيكل كاري در ماكزيمم آمپر
توضیحات جریان و چرخه 10 تا 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
قابلیت جوش آرگون  (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه انبر جوشكاري،اتصال زمين،كابل اتصال و كابل انبر
گارانتی  گارانتی 15 ماه شرکت راد الکتریک
سایر توضیحات دستگاه ظرفیت ورودی 9.4KVA - فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیت ضد
چسبندگی الکترود هنگام جوشـکاری (Anti-Stick) - توانـایی کنـترل ولتاژ برق تا 14V به هنگام
غیرفـعال بودن، جهـت جلوگـیـری از آسیــب‌های ناشـی از نوسـانات برق -توانـایی جوشکاری TIG در
صورت تهیه تجهیزات اضافه

اینورتر جوشکاری 200 آمپر کیفی راد الکتریک rad padideh arc 200

 

دستگاه جوش راد  
 • جزئیات اینورتر جوشکاری
  دستگاه جوش الكترود دستي تكفاز کیفی مدل padideh ARC 200 
  سيستم اينورتري
  چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  60% سيكل كاري در ماكزيمم
  180 آمپر واقعي
  قابليت جوشكاري با الكترود 2/5-3-4 بطور د ائم
  به همراه دو عدد فيش اتصال
  وزن دستگاه 4 کیلو گرم
وزن 4 کیلوگرم
نوع اینورتر جوشکاری
نوع جوش  قوس الكتريكيSMAW
تكنولوژی جوش دارای سیستم جوش IGBT بهترین کیفیت سیستم جوشکاری
حداکثر جریان خروجی 200 آمپر
چرخه جوشکاری   60%سيكل كاري در ماكزيمم
توضیحات جریان و چرخه 20 تا 180 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت تکفاز
ولتاژ بی باری 68 ولت
قابلیت جوش آرگون (در صورت خرید تجهیزات اضافه)
قابلیت جوش چدن و استیل دارد
لوازم همراه انبر جوشكاري،اتصال زمين،كابل اتصالو كابل انبر
گارانتی  گارانتی 15 ماه
سایر توضیحات دستگاه ظرفیت ورودی 8.5KVA - فرکانس 50-60 هرتز - دارای نمایشـگر دیجیتال آمپرمتر - قابلیـت ضد چسبـندگی
الکترود هنگام جوشکـاری (Anti-Stick) - توانایی کـنترل ولتاژ برق تا 14V به هنگام غیرفعال بودن، جهت
جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق -توانایی جوشکاری TIG در صورت تهیه تجهیزات اضافه - قابلیت
آرگون خراشی - قابلیت جوشکاری با الکترود 5/2، 3 و 4

inverter link