کف کش چینی


کف کش چینی - کفکش چینی - الکتروپمپ کف کش چینی - کف کش سه فاز چینی - کف کش تک فاز چینی - پمپ كف كش چینی - پمپ کف کش چینی - قیمت کفکش چینی - فروش پمپ کف کش چینی - خرید کفکش چینی - قیمت پمپ آب کفکش چینی - پمپ كف كش چینی - کف کش فلوتر دار چینی - کف کش یک اینچ چینی - کفکش کش دو اینچ چینی - کفکش سه اینچ چینی - کفکش چهار اینچ چینی - کاتالوگ پمپ چینی - نمایندگی کف کش چینی - پمپ آب کفکش چینی


الکترو پمپ کفکش ساخت چین

مدل نوع کف کش خروجی (inch) بالاترین آبدهی (m³/h) بالاترین ارتفاع (m) توان (hp) قیمت
QDX1.5-12-0.25 کف کش تک فاز 1 4 12 0/37 تماس بگیرید
QDX1.5-17-0.37 کف کش تک فاز 1 6 17/5 0/5 تماس بگیرید
QDX1.5-25-0.55 کف کش تک فاز 1 4/5 25/5 0/75 تماس بگیرید
QDX1.5-32-0.75 کف کش تک فاز 1 6 32/5 1 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1 کف کش تک فاز 1 9/5 30 1/5 تماس بگیرید
QDX3-18-0.55 کف کش تک فاز 1/4 1 7/9 19/5 0/75 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75 کف کش تک فاز 1/4 1 9 25 1 تماس بگیرید
QDX10-12-0.55 کف کش تک فاز 1/2 1 15 18/5 0/75 تماس بگیرید
QDX8-18-0.75 کف کش تک فاز 1/2 1 15 20 1 تماس بگیرید
QDX15-7-0.55 کف کش تک فاز 2 22 8 0/75 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75 کف کش تک فاز 2 15 20 1 تماس بگیرید
QDX15-10-0.75 کف کش تک فاز 1/2 2 36 12 1 تماس بگیرید
QDX25-6-0.75 کف کش تک فاز 3 32 9/5 1 تماس بگیرید
QDX40-6-1.1 کف کش تک فاز 2 52 10 1/5 تماس بگیرید
QDX15-14-1.1 کف کش تک فاز 1/2 2 28 17 1/5 تماس بگیرید
QDX6-25-1.1 کف کش تک فاز 1/2 1 16 25 1/5 تماس بگیرید
QX6-25-1.1 کف کش سه فاز 2 16 25 1/5 تماس بگیرید
QX10-34-2.2T کف کش سه فاز 2 15 35 3 تماس بگیرید
QX12.5-50-4 کف کش سه فاز 2 20 58 5/5 تماس بگیرید
QX12.5-60-5.5 کف کش سه فاز 2 20 83 7/5 تماس بگیرید

 الکترو پمپ کفکش فلوتردار ساخت چین

مدل نوع کف کش خروجی (inch) بالاترین آبدهی (m³/h) بالاترین ارتفاع (m) توان (hp) قیمت
QDX1.5-17-0.37F کف کش تک فاز 1 6 24 0/5 تماس بگیرید
QDX1.5-25-0.55F کف کش تک فاز 1 7/2 28 0/75 تماس بگیرید
QDX1.5-32-0.75F کف کش تک فاز 1 7/5 35 1 تماس بگیرید
QDX3-30-1.1F کف کش تک فاز 1 7 33 1/5 تماس بگیرید
QDX3-18-0.55F کف کش تک فاز 1/4 1 8 25 0/75 تماس بگیرید
QDX3-24-0.75F کف کش تک فاز 1/4 1 9 30 1 تماس بگیرید
QDX10-12-0.55F کف کش تک فاز 1/2 1 15 16 0/75 تماس بگیرید
QDX8-18-0.75F کف کش تک فاز 1/2 1 13 25 1 تماس بگیرید
QDX10-16-0.75F کف کش تک فاز 2 15 20 1 تماس بگیرید
QDX25-6-0.75F کف کش تک فاز 3 30 8 1 تماس بگیرید
QDX40-6-1.1F کف کش تک فاز 3 55 9 1/5 تماس بگیرید
QDX15-14-1.1F کف کش تک فاز 2 24 23 1/5 تماس بگیرید

 الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا چین

قیمت خروجی (inch) بالاترین آبدهی (m³/h) بالاترین ارتفاع (m) توان (hp) نوع کف کش مدل
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه چدن SPA6-28/2-1.1
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه چدن فلوتردار SPA6-28/2-1.1F
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه استیل SPA6-28/2-1.1A
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه استیل فلوتردار SPA6-28/2-1.1FSS
تماس بگیرید 2 14/4 42 2 کف کش بدنه استیل SPA6-39/3-1.5A
تماس بگیرید 2 14/4 42 2 کف کش بدنه استیل فلوتردار SPA6-39/3-1.5AFSS
تماس بگیرید 1 ½ 13 34 2 کف کش بدنه استیل SPA6-32-1.5SS
تماس بگیرید 1 ½ 13 34 2 کف کش بدنه استیل فلوتردار SPA6-32-1.5 FSS
تماس بگیرید. 3 35 9 1/5 کف کش چدن SPA1100
تماس بگیرید 1 ¼ 8/4 8 0/5 کف کش پلاستیکی SPP- 370F
تماس بگیرید 2 13 9 0/55 کف کش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا SVS370F
تماس بگیرید 1 3.9 10 0.6 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-450
تماس بگیرید 2 22.8 12 0.95 کف کش بدنه استیل خروجی بالا SPS-700
تماس بگیرید 2 22.8 12 0.95 کف کش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار SPS-700F
تماس بگیرید 3 42 17 3 کف کش بدنه استیل SVQ2200
تماس بگیرید 2 8/1 25 1/36 کف کش بدنه چدن خروجی بالا SPA-1.5-1000
تماس بگیرید 2 8/1 25 1/36 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-1.5-1000F
تماس بگیرید 2 11/1 28 2 کف کش بدنه چدن خروجی بالا SPA-2-1500
تماس بگیرید 2 11/1 28 2 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-2-1500F
تماس بگیرید 2 7 35 3 کف کش بدنه چدن خروجی بالا SPA-3-2200
تماس بگیرید 2 7 35 3 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-3-2200F

 الکتروپمپ کف کش ارتفاع بالا چین

قیمت خروجی (inch) بالاترین آبدهی (m³/h) بالاترین ارتفاع (m) توان (hp) نوع کف کش مدل
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه چدن SPA6-28/2-1.1
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه چدن فلوتردار SPA6-28/2-1.1F
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه استیل SPA6-28/2-1.1A
تماس بگیرید 2 15 30 1/5 کف کش بدنه استیل فلوتردار SPA6-28/2-1.1FSS
تماس بگیرید 2 14/4 42 2 کف کش بدنه استیل SPA6-39/3-1.5A
تماس بگیرید 2 14/4 42 2 کف کش بدنه استیل فلوتردار SPA6-39/3-1.5AFSS
تماس بگیرید 1 ½ 13 34 2 کف کش بدنه استیل SPA6-32-1.5SS
تماس بگیرید 1 ½ 13 34 2 کف کش بدنه استیل فلوتردار SPA6-32-1.5 FSS
تماس بگیرید 3 35 9 1/5 کف کش چدن SPA1100
تماس بگیرید 1 ¼ 8/4 8 0/5 کف کش پلاستیکی SPP- 370F
تماس بگیرید 2 13 9 0/55 کف کش تک فاز فلوتردار استیل خروجی بالا SVS370F
تماس بگیرید 1 3/9 10 0/6 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-450
تماس بگیرید 2 22/8 12 0/95 کف کش بدنه استیل خروجی بالا SPS-700
تماس بگیرید 2 22/8 12 0/95 کف کش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار SPS-700F
تماس بگیرید 3 42 17 3 کف کش بدنه استیل SVQ2200
تماس بگیرید 2 8/1 25 1/36 کف کش بدنه چدن خروجی بالا SPA-1.5-1000
تماس بگیرید 2 8/1 25 1/36 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-1.5-1000F
تماس بگیرید 2 11/1 28 2 کف کش بدنه چدن خروجی بالا SPA-2-1500
تماس بگیرید 2 11/1 28 2 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-2-1500F
تماس بگیرید 2 7 35 3 کف کش بدنه چدن خروجی بالا SPA-3-2200
تماس بگیرید 2 7 35 3 کف کش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-3-2200F

تمامی کف کش های ذکر شده تک فاز می باشند.
کف کش هایی که در انتهای عنوان آنها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
کف کش های مدل  SPA-3-2200F و SPA-2-1500F و SPA-1.5-1000F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

 kafkesh original