موتور برق کیپور KDE5000E

 

          موتور برق  
مدل KDE5000E ولتاژ (V) 120/240
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 20
بالاترین توان خروجی (KW) 5.5 بالاترین جریان (A) 21
توان اسمی (KW) 5 حجم موتور 418
قدرت (HP) 6.3 ظرفیت مخزن سوخت (L) 3.6
ابعاد (LxWxH)  28.35×19.37×25.79 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 100 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE2200X

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE2200X ولتاژ (V) 120/240
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 7.4
بالاترین توان خروجی (KW) 2.2 بالاترین جریان (A) 8.3
توان اسمی (KW) 2 حجم موتور 211
سیستم استارت هندلی ظرفیت مخزن سوخت (L) 13.5
ابعاد (LxWxH)  645×480×530 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 53 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور  KDE3500 E

 

          موتور برق دیزلی کیپور  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE3500 E ولتاژ (V) 220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 12.2
بالاترین توان خروجی (KW) 2.8 بالاترین جریان (A) 13.8
توان اسمی (KW) 3.2 حجم موتور 296
سیستم استارت استارتی و هندلی ظرفیت مخزن سوخت (L) 13.5
ابعاد (LxWxH) 655×480×530 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 70 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور  KDE3500 X

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE3500 ولتاژ (V) 220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 12.2
بالاترین توان خروجی (KW) 2.8 بالاترین جریان (A) 13.8
توان اسمی (KW) 3.2 حجم موتور 296
سیستم استارت هندلی ظرفیت مخزن سوخت (L) 13.5
ابعاد (LxWxH) 655×480×530 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 70 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور  KDE7000E

 

          موتور برق دیزلی کیپور  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE7000E ولتاژ (V) 220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 24.3
بالاترین توان خروجی (KW) 6 بالاترین جریان (A) 27.5
توان اسمی (KW) 5.5 حجم موتور 296
سیستم استارت استارتی و هندلی ظرفیت مخزن سوخت (L) 13.5
ابعاد (LxWxH) 720×492×655 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 95 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور  KDE3500T

 

          موتور برق دیزلی کیپور  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE3500T بدون صدا ولتاژ (V) 220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 12.2
بالاترین توان خروجی (KW) 3.8 بالاترین جریان (A) 13.8
توان اسمی (KW) 3.2 حجم موتور 296
سیستم استارت استارتی و هندلی ظرفیت مخزن سوخت (L) 15
ابعاد (LxWxH) 830×532×740 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 154 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE7000T

 

          موتور برق  
مدل KDE7000T ولتاژ (V) 220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 23
بالاترین توان خروجی (KW) 6 بالاترین جریان (A) 24.2
توان اسمی (KW) 5.5 حجم موتور 418
قدرت (HP) - ظرفیت مخزن سوخت (L) 13.5
ابعاد (LxWxH) 720×492×655 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 158 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE7000T3

 

          موتور برق دیزلی کیپور  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE7000T3 ولتاژ (V) 380
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 8.5
بالاترین توان خروجی (KW) 6.5 بالاترین جریان (A) 9.11
توان اسمی (KW) 5.5 حجم موتور 418
سیستم خنک کنندگی هوا خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 13.5
ابعاد (LxWxH) 720×492×655 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 160 تعداد فاز سه فاز

 

موتور برق کیپور KDE7000 STA

 

          موتور برق دیزلی کیپور  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE7000 STA ولتاژ (V) 220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 8.5
بالاترین توان خروجی (KW) 6.5 بالاترین جریان (A) 9.11
توان اسمی (KW) 5.5 حجم موتور 418
سیستم خنک کنندگی هوا خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 13.5
ابعاد (LxWxH) 720×492×655 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 185 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE12EA

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE12EA ولتاژ (V) 120/220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 37
بالاترین توان خروجی (KW) 7.5 بالاترین جریان (A) 39.6
توان اسمی (KW) 8 حجم موتور 794
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
ابعاد (LxWxH) 1030×600×790 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 235 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE12EA3

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE12EA3 ولتاژ (V) 380
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 14.5
بالاترین توان خروجی (KW) 9 بالاترین جریان (A) 16
توان اسمی (KW) 9.5 حجم موتور 794
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 25
ابعاد (LxWxH) 1030×600×790 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 235 تعداد فاز سه فاز

 

موتور برق کیپور KDE12STA

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE12STA ولتاژ (V) 120/220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 37
بالاترین توان خروجی (KW) 9 بالاترین جریان (A) 39.6
توان اسمی (KW) 8.5 حجم موتور 794
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 26
ابعاد (LxWxH) 1350×795×850 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 345 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE12STA3

 

          موتور برق  
مدل KDE12STA3 ولتاژ (V) 380
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 14.5
بالاترین توان خروجی (KW) 10 بالاترین جریان (A) 16
توان اسمی (KW) 9 حجم موتور 794
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 26
ابعاد (LxWxH) 1350×790×840 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 345 تعداد فاز سه فاز

 

موتور برق کیپور KDE16STA3

 

          موتور برق دیزلی کیپور  
مدل KDE16STA3 ولتاژ (V) 380
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 19.5
بالاترین توان خروجی (KW) 15.5 بالاترین جریان (A) 21.5
توان اسمی (KW) 13.5 حجم موتور 1048
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 38
ابعاد (LxWxH) 1540×845×925 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 420 تعداد فاز سه فاز

 

موتور برق کیپور KDE19EA

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE19EA ولتاژ (V) 120/220
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 62.6
بالاترین توان خروجی (KW) 16 بالاترین جریان (A) 70.8
توان اسمی (KW) 15 حجم موتور 1048
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 38
ابعاد (LxWxH) 1200×660×770 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 320 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE19EA3

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE19EA3 ولتاژ (V) 380
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 23.5
بالاترین توان خروجی (KW) 16 بالاترین جریان (A) 26.4
توان اسمی (KW) 15 حجم موتور 1048
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 38
ابعاد (LxWxH) 1210×650×765 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 320 تعداد فاز سه فاز

 

موتور برق کیپور KDE19STA

 

          موتور برق  
 • جزئیات موتور برق
مدل KDE19STA ولتاژ (V) 120/240
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 62.6
بالاترین توان خروجی (KW) 16 بالاترین جریان (A) 70.8
توان اسمی (KW) 15 حجم موتور 1048
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 38
ابعاد (LxWxH) 1350×790×840 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 442 تعداد فاز تک فاز

 

موتور برق کیپور KDE19STA3

 

          kipor diesel15  
مدل KDE19STA3 ولتاژ (V) 380
فرکانس 50، 60 Hz جریان اسمی (A) 23.5
بالاترین توان خروجی (KW) 18.8 بالاترین جریان (A) 26.4
توان اسمی (KW) 16 حجم موتور 1047
سیستم خنک کنندگی آب خنک ظرفیت مخزن سوخت (L) 38
ابعاد (LxWxH) 1540×845×925 سوخت دیزلی
وزن (Kg) 442 تعداد فاز سه فاز

 power-generator-3

 محصولات مرتبط