الکتروموتور ولتاژ پایین زیمنس_غیر_استاندارد_زیمنس.png 

_استاندارد_زیمنس.png

_گشتاور_بالا.png