بوستر پمپ کارچر ( Kärcher)


مشخصات فنی بوستر پمپ BP4

 

 بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 1000
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <4000
 ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 45/4.5
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 9
ابعاد(L x W x H)(mm) 350 x 210 x 230

مشخصات فنی بوستر پمپ BP3

 

بوستر پمپ

  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 800
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <3500
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 40/4
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 8.3
ابعاد(L x W x H)(mm) 350 x 210 x 230

مشخصات فنی بوستر پمپ BP3 باغی

 

بوستر پمپ

  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 800
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <3500
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 40/4
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 8.3
ابعاد(L x W x H)(mm) 350 x 210 x 230

مشخصات فنی بوستر پمپ BP2 باغی

 

بوستر پمپ

بالاترین توان موتور (W) 700
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <3000
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 35/3.5
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 8.1
ابعاد(L x W x H)(mm) 350 x 210 x 230

مشخصات فنی بوستر پمپ BP7 باغی و خانگی

 

بوستر پمپ
  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 1200
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <6000
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 60/6
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.85
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 13
ابعاد(L x W x H)(mm) 500 x 235 x 300

مشخصات فنی بوستر پمپ BP5 باغی و خانگی

 

بوستر پمپ
  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 1000
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <6000
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 48/4.8
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.85
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 12.5
ابعاد(L x W x H)(mm) 500 x 235 x 300

مشخصات فنی بوستر پمپ BP4 خانگی و باغی

 

بوستر پمپ

بالاترین توان موتور (W) 950
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <3800
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 45/4.5
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 10.6
ابعاد(L x W x H)(mm) 500 x 235 x 300

مشخصات فنی بوستر پمپ BP3 خانگی و باغی

 

بوستر پمپ

  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 800
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <3300
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 40/4
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 10.3
ابعاد(L x W x H)(mm) 500 x 235 x 300

مشخصات فنی بوستر پمپ BP3 خانگی همراه با مخزن

 

بوستر پمپ

  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 800
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) 3000
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 36/3.6
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 1.5
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 11.3
ابعاد(L x W x H)(mm) 450 x 270 x 550

مشخصات فنی بوستر پمپ BP1 بشکه ای

 

بوستر پمپ
  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 400
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <3800
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 11/1.1
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 10m/10
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) -
ابعاد(L x W x H)(mm) 172 x 137 x 266

مشخصات فنی بوستر پمپ BP6 چاه عمیق

 

بوستر پمپ

بالاترین توان موتور (W) 1000
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <5000
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 55/5.5
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 30
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 13.7
ابعاد(L x W x H)(mm) 99 x 99 x 717

مشخصات فنی بوستر پمپ BP4 چاه عمیق

 

بوستر پمپ

  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 700
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <4600
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 43/4.3
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 15
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 10.1
ابعاد(L x W x H)(mm) 99 x 99 x 620

مشخصات فنی بوستر پمپ BP2 کفکش

 

بوستر پمپ

  • جزئیات بوستر پمپ
بالاترین توان موتور (W) 800
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) <5700
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) 32/3.2
بالاترین دمای کارکرد (C°) 35
نوع سیم وطول سیم (m) H07RN-F, 10
ولتاژ (V) 220
فرکانس (Hz) 50
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) 10
ابعاد(L x W x H)(mm) 438 x 128 x 128