چمن زن بنزینی وایکینگ (سایز متوسط)

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 248

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 248

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.2
عرض برش cm 46
نوع موتور B&S Series 450 E OHV
ارتفاع برش mm 25-75
وزن kg 25 
ابعاد cm 106*52*155 

 

چمن زن بنزینی وایکینگ  MB 248T

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 248 T

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.2
عرض برش cm 46
نوع موتور B&S Series 450 E OHV
ارتفاع برش mm 25-75
وزن kg 27 
ابعاد cm 106*52*155 

 

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 253T

چمن زن بنزینی  وایکینگ MB 253 T

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.8
عرض برش cm 51
نوع موتور Kohler XT675 OHV SC
ارتفاع برش mm 25-75
وزن kg 33 
ابعاد cm 106*55*160 

 

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 443T

MB 443 T

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.2
عرض برش cm 41
نوع موتور B&S Series 450 E OHV
ارتفاع برش mm 25-75
وزن kg 25
ابعاد cm 109*48*144

 

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 448T

چمن زن وایکینگ MB 448 T

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.8
عرض برش cm 46
نوع موتور B&S Serie 575 EX RS OHV
ارتفاع برش mm 25-75
وزن kg 26 
ابعاد cm 111*50*147

 

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 448 TC

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 448 TC

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.2
عرض برش cm 46
نوع موتور Kohler XT675 OHV SC
ارتفاع برش mm 25-75
وزن kg 27
ابعاد cm 113*50*147

 

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 545T

چمن زن وایکینگ MB 545 T

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.2
عرض برش cm 43
نوع موتور B&S Series 675 RS
ارتفاع برش mm 25-80
وزن kg 31
ابعاد cm 102*48*147

 

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 545 VM

MB 545 VM

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.2
عرض برش cm 43
نوع موتور B&S Series 675 RS
ارتفاع برش mm 25-80
وزن kg 32
ابعاد cm 102*48*147

 

چمن زن بنزینی وایکینگ MB 545 VR

چمن زن وایکینگ MB 545 VR

مشخصات فنی چمن زن 

اندازه چمن m²  حداکثر 1.2
عرض برش cm 43
نوع موتور B&S Series 675 RS
ارتفاع برش mm 25-75
وزن kg 32
ابعاد cm 102*48*147