پالت تراک | جک پالت


جک پالت، پالت تراک، فروش جک پالت، قیمت جک پالت، فروش پالت تراک، قیمت پالت تراک، جک پالت دستی، جک پالت برقی، پالت تراک دستی، پالت تراک برقی، جک پالت هیدرولیکی، پالت تراک هیدرولیکی، خرید پالت تراک، خرید جک پالت، پالت تراک هیدرولیکی ترازو دار، جک پالت هیدرولیکی ترازو دار، قیمت پالت تراک برقی، قیمت جک پالت برقی، قیمت پالت تراک دستی، قیمت جک پالت دستی،


 

شرکت جامکو صنعت وارد کننده و فروشنده ی انواع پالت تراک، جک پالت در ایران

نمونه پالت تراک، جک پالت موجود در شرکت جامکو صنعت به شرح زیر می باشد:

 

 

جک پالت هیدرولیکی دستی ترازو دار

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی ترازو دار
مدل (واحد های اندازه گیری) APT25
 ظرفیت  kg 2000
ارتفاع بالابری mm 165
حداقل ارتفاع میز mm 75
طول شاخک mm 1150
فاصله بیرونی دو شاخک mm 550
قطر چرخ فرمان mm 160
قطر چرخ شاخک mm 70
وزن خالص kg 135
منبع تغذیه  باطری
شعاع گردش mm 1266

 

 

 

جک پالت هیدرولیکی تمام استیل

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی تمام استیل
مدل (واحد های اندازه گیری) APS25 APS30 APS35 APS50
 ظرفیت  kg 2500 3000 3500 5000
ارتفاع بالابری mm 115 115 205 200
حداقل ارتفاع شاخک mm 75 85 85 75
ارتفاع بدون دسته mm 497 497 443 497
طول شاخک mm 1150 1150 1150 1150
فاصله بیرونی دو شاخک mm 550 50 550 550
قطر چرخ فرمان mm 200 200 180/200 180/200
قطر چرخ شاخک mm 80 80 80 80
وزن خالص kg 80 80 100 103
شعاع گردش mm 1266 1266 1266 1266

 

 

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی 80 سانتی متری

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی 80 سانتی متری
مدل (واحد های اندازه گیری) AP25
 ظرفیت  kg 1000
ارتفاع بالابری mm 800
حداقل ارتفاع شاخک mm 85
ارتفاع بدون دسته mm 497
طول شاخک mm 1150
فاصله بیرونی دو شاخک mm 550
قطر چرخ فرمان mm 180
قطر چرخ شاخک mm 74
وزن خالص kg 100
شعاع گردش mm 1360

 

 

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی
مدل (واحد های اندازه گیری) GIGA26 GIGA30
 ظرفیت  kg 2600 3000
ارتفاع بالابری mm 200 200
حداقل ارتفاع شاخک mm 85 85
طول شاخک mm 1150 1150
فاصله بیرونی دو شاخک mm 540 540
قطر چرخ فرمان mm 160 200
قطر چرخ شاخک mm 70 80
وزن خالص kg 75 80
شعاع گردش mm 1335 1335

 

 

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی
مدل (واحد های اندازه گیری) AP25 AP30 AP35 AP50
 ظرفیت  kg 2500 3000 3500 5000
ارتفاع بالابری mm 115 115 205 200
حداقل ارتفاع شاخک mm 75 85 85 75
ارتفاع بدون دسته mm 497 497 443 497
طول شاخک mm 1150 1150 1150 1150
فاصله بیرونی دو شاخک mm 550 550 550 550
قطر چرخ فرمان m m 200 200 180/200 180/200
قطر چرخ شاخک mm 80 80 80 80
وزن خالص kg 80 80 100 103
شعاع گردش mm 1266 1335 1266 1266

 

 

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی
مدل (واحد های اندازه گیری) AJH10
 ظرفیت  kg 1000
حداکثر ارتفاع بالابری mm 800
ارتفاع تا سطح شاخک mm 85
ارتفاع تا بالای جک
mm 432
طول شاخک mm 1150
عرض بیرونی دو شاخک mm 520
قطر چرخ عقب mm ø180×50
قطر چرخ جلو mm ø74×50
وزن خالص kg 95

 جک پالت

 

 

جک پالت (پالت تراک) ترمز دار

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) ترمز دار
مدل (واحد های اندازه گیری) AJT30
 ظرفیت  kg 3000 3000
حداکثر ارتفاع بالابری H2(mm) 200 190
ارتفاع تا سطح شاخک H1(mm) 85 75
ارتفاع تا بالای جک
H3(mm) 431.5 421.5
طول شاخک L(mm) 1150 1220
عرض بیرونی دو شاخک W(mm) 520/550 685
قطر چرخ عقب A(mm) ø200 ø180
قطر چرخ جلو B(mm) ø80 ø74
وزن خالص kg 75 80

 جک پالت

 

 

جک پالت (پالت تراک) ساده

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) ساده
مدل (واحد های اندازه گیری) AJ25
 ظرفیت  kg 2500 2500
حداکثر ارتفاع بالابری H2(mm) 200 190
ارتفاع تا سطح شاخک H1(mm) 85 75
ارتفاع تا بالای جک
H3(mm) 431.5 421.5
طول شاخک L(mm) 1150 1220
عرض بیرونی دو شاخک W(mm) 520/550 685
قطر چرخ عقب A(mm) ø200 ø180
قطر چرخ جلو B(mm) ø80 ø74
وزن خالص kg 75 80

 جک پالت

 

 

جک پالت (پالت تراک) ترمز دار

 جک پالت

 

جک پالت (پالت تراک) ترمز دار
مدل (واحد های اندازه گیری) AJT25
 ظرفیت  kg 2500 2500
حداکثر ارتفاع بالابری H2(mm) 200 190
ارتفاع تا سطح شاخک H1(mm) 85 75
ارتفاع تا بالای جک
H3(mm) 431.5 421.5
طول شاخک L(mm) 1150 1220
عرض بیرونی دو شاخک W(mm) 520/550 685
قطر چرخ عقب A(mm) ø200 ø180
قطر چرخ جلو B(mm) ø80 ø74
وزن خالص kg 75 80

 جک پالت