بیل جلوی تراکتور


بیل بلدوزر تسطیح کننده زمین جلوی تراکتورهای فرگوسن و رومانی

بیل جلوی تراکتور

 

مشخصات فنی بیل جلوی تراکتور

طول دستگاه 320 cm
عرض تیغه دستگاه 55 cm
طول تیغه دستگاه
200 cm
وزن دستگاه
500 kg
توان مورد نیاز 60-70 اسب بخار

 

بیل جلوی تراکتور صنعتی و کشاورزی سه جک

بیل جلوی تراکتور

 

مشخصات فنی بیل جلوی تراکتور

حداکثر ارتفاع تخلیه 284 cm
حداکثر ارتفاع 334 cm
عرض باکت 135 cm
حداکثر دسترسی در حداکثر ارتفاع 133 cm
حجم باکت 330 لیتر
وزن کل 560 kg

 

بیل جلوی تراکتور صنعتی و کشاورزی چهار جک

بیل جلوی تراکتور

 

مشخصات فنی بیل جلوی تراکتور

حداکثر ارتفاع تخلیه 280 cm
حداکثر ارتفاع 253 cm
عرض باکت 150 cm
حداکثر دسترسی در حداکثر ارتفاع 140 cm
حجم باکت 440 لیتر
وزن کل 800 kg