فاروئر (شیارکش)


فاروئر (شیارکش یا ردیفکار 5 ردیفه)

فاروئر 5 ردیفه (ردیفکار 5 ردیفه)

 

مشخصات فنی فاروئر

طول دستگاه 275 cm
ارتفاع دستگاه 125 cm
عرض دستگاه
65 cm
وزن دستگاه
220 kg
عمق کار 18 cm
توان مورد نیاز 60-70 اسب بخار

 

فاروئر (شیارکش یا ردیفکار 6 ردیفه)

فاروئر 6 ردیفه (ردیفکار 6 ردیفه)

 

مشخصات فنی فاروئر

طول دستگاه 330 cm
ارتفاع دستگاه 125 cm
عرض دستگاه
65 cm
وزن دستگاه
270 kg
عمق کار 18 cm
توان مورد نیاز 60-70 اسب بخار

 

فاروئر (شیارکش یا ردیفکار 7 ردیفه)

فاروئر 7 ردیفه (ردیفکار 7 ردیفه)

 

مشخصات فنی فاروئر

طول دستگاه 385 cm
ارتفاع دستگاه 125 cm
عرض دستگاه
65 cm
وزن دستگاه
320 kg
عمق کار 18 cm
توان مورد نیاز 65-75 اسب بخار

 

فاروئر (شیارکش یا ردیفکار 8 ردیفه)

فاروئر 8 ردیفه (ردیفکار 8 ردیفه)

 

مشخصات فنی فاروئر

طول دستگاه 440 cm
ارتفاع دستگاه 125 cm
عرض دستگاه
65 cm
وزن دستگاه
370 kg
عمق کار 18 cm
توان مورد نیاز 70-80 اسب بخار