کولتیواتور پشت تراکتوری


کولتیواتور پنجه غازی

کولتیواتور پنجه غازی

 

مشخصات فنی کولتیواتور

عرض کار مفید
360
تعداد بازو ها 9
فاصله بین ساقه ها 30cm
حداکثر عمق کار
20cm
توان مورد نیاز 70-90hp
وزن تقریبی 800 کیلو گرم

 

کولتیواتور با ساقه ایتالیایی

کولتیواتور با ساقه ایتالیایی

 

مشخصات فنی کولتیواتور

عرض کار
250cm
تعداد ساقه ها 9
حداکثر طول 120cm
حداکثر عرض 281cm
عمق 30cm

 

کولتیواتور 9 شاخه ای پنجه غازی

cultivator 1

 

مشخصات فنی کولتیواتور

تعداد ساقه ها
9
حداکثر طول 220cm
حداکثر عرض 46cm
عرض کار
220cm
توان مورد نیاز 60-75hp
وزن تقریبی 260 کیلو گرم

 

کولتیواتور 9 شاخه

کولتیواتور  9 شاخه ای پنجه غازی

 

مشخصات فنی کولتیواتور

تعداد ساقه ها
9
فاصله بین ساقه ها 30cm
حداکثر طول 200cm
عرض کار
200cm
توان مورد نیاز 65-75hp
وزن تقریبی 225 کیلو گرم

 

کولتیواتور سنگین 9 شاخه ای

کولتیواتور سنگین

 

مشخصات فنی کولتیواتور

تعداد ساقه ها
9
فاصله بین ساقه ها 30cm
حداکثر طول 140cm
حداکثر عرض 281cm
توان مورد نیاز 65-90hp
وزن تقریبی 380 کیلو گرم

 

کولتیواتور 9 شاخه ای برزیلی

کولتیواتور برزیلی

 

مشخصات فنی کولتیواتور

عرض کار
270cm
تعداد ساقه ها 9
حداکثر طول 140cm
حداکثر عرض 281cm
عمق 30cm

 

کولتیواتور شاخه پهن ترکیه ای

کولتیواتور ترکیه ای

 

مشخصات فنی کولتیواتور

عرض کار
200 cm
تعداد ساقه ها 9
حداکثر طول 200 cm
حداکثر عرض 220 cm
عمق 30 cm

 

کولتیواتور 7،9،11،13 شاخه ای طرح پلوسی

کولتیواتور

 

مشخصات فنی کولتیواتور

عرض کار
متغیر (بسته به تعداد شاخه ها)
تعداد ساقه ها 7-9-11-13
حداکثر طول متغیر (بسته به تعداد شاخه ها)
حداکثر عرض متغیر (بسته به تعداد شاخه ها)

 

کولتیواتور 7،9،11،13 شاخه ای فنری شاخه معمولی

کولتیواتور

 

مشخصات فنی کولتیواتور

عرض کار
متغیر (بسته به تعداد شاخه ها)
تعداد ساقه ها 7-9-11-13
حداکثر طول متغیر (بسته به تعداد شاخه ها)
حداکثر عرض متغیر (بسته به تعداد شاخه ها)