الکتروموتور دو سرعته خازن دائم - خازن راه انداز موتوژن

2speed

ضریب قدرت COSΦجریان نامی آمپرسرعت در بار نامی دور در دقیقهقدرت خروجی (HP)قدرت خروجی (KW)تیپ موتور
0.94/0.99 2.2/0.9 1425/950 1/3-1/9 0.25/0.0.828 CRS56-4/6

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

 

الکترو موتور کولری دو سرعته خازن دائم - خارن راه انداز موتوژن