الکتروموتور کولری فاز شکسته الکتروژن

الکتروموتور کولری فاز شکسته الکتروژن

تیپ
موتور
تعداد
فاز
توان خروجیسرعتجریانکلاس حرارتیدرجه حفاظتجهت گردشیاتاقان
کندتندکندتندکندتند
R.p.mR.p.mAA
EM140 1 1/12 HP 1/4 HP 950/1140 1425/1725 1.25/1.2 2.25/1.9 B 22 C.W بلبرینگ
EM130 1 1/10 HP 1/3 HP 950/1140 1425/1725 2.1/1.8 4/3.3 B 22 C.W بلبرینگ
EM120 1 1/6 HP 1/2 HP 950/1140 1425/1725 2.8/2.3 5.7/4.7 B 22 C.W بلبرینگ 
EM340 1 1/4 HP 3/4 HP 950/1140 1425/1725 3.2/2.8 6/5.5 B 22 C.W بلبرینگ

 

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

broken-phase-spesific