الکتروموتور کولری خازن دار الکتروژن

الکتروموتور کولری خازن دار الکتروژن

تیپ
موتور
تعداد
فاز
توان خروجیسرعتجریانکلاس حرارتیدرجه حفاظتجهت گردشیاتاقان
کندتندکندتندکندتند
R.p.mR.p.mAA
PC201 1 150 W 150 W 1150 1325 1.4 1.7 B 22 C.W بلبرینگ
CL141 1 140W 180W 1100 1350 2 2.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL142 1 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 1 1.9 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL143 1 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 1 1.9 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL144 1 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 0.9 1.6 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL145 1 - 1/4 HP - 1425 - 2 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL146 1 1/12 HP 1/4 HP 950 1425 0.9 1.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL147 1 1/12 HP 1/4 HP 950 1425 0.9 1.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL131 1 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 2.4 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL132 1 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 2.4 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL134 1 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 1.8 B 22 C.W بلبرینگ
CL120 1 1/6 HP 1/2 HP 950 1425 1.6 3.7 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL121 1 1/6 HP 1/2 HP 950 1425 1.4 3.2 B 22 C.W بلبرینگ
CL340 1 1/4 HP 3/4 HP 950 1425 1.7 4.3 B 22 C.W بلبرینگ / بوش

 

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

electrogen cl1-1

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

electrogen cl2-2

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

electrogen cl3-3