دیزل ژنراتور پرکینز (Perkins)


 

دیزل ژنراتور پرکینز - قیمت پرکینز - فروش دیزل ژنراتور پرکینز - نمایدنگی دیزل ژنراتور پرکینز - دیزل ژنراتور PERKINS - دیزل ژنراتور پرکینز با استمفرد - دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مکالته - دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لروی سومر - سفارش دیزل ژنراتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور استمفورد

دیزل ژنراتور پرکینز با استمفرد

دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور استمفورد از قدرت 9 کیلووات معادل 11 کاوا تا 1200 کیلووات معادل 1500 کاوا
 
نوع موتور  ژنراتور 

توان اضطراری

(KW)

توان اضظراری

(KVA) 

توان مداوم

(KW) 

توان مداوم 

(KVA) 

 403D-11G  استمفورد  9  11  9  10
 403D-15G  استمفورد  10  12  12  13
 404D-22G  استمفورد  19  23  19  21
 1103A-33G  استمفورد  26  32  27  29
 1103A-33TG1  استمفورد  41  51  42  46
 1104A-44TG1  استمفورد  59  73  60  66
 1104A-44TG2  استمفورد  71  88  73 80
 1104C-44TAG1  استمفورد  71  88  73  80
 1104C-44TAG2  استمفورد  89  111  91  101
 1006TG1A  استمفورد  84  104  85  94
 1006TG2A  استمفورد  91  113  91  101
 1104C-44TAG2  استمفورد  89  111  92  102
 1006TAG  استمفورد  117  146  119  132
 1006TAG2  استمفورد  132  165  135  149
 1106C-E66TAG4  استمفورد  143  179  146  162
 1106C-E66TAG4  استمفورد  153  192  156  173
 1306C-E87TAG3  استمفورد  184  230  188  208
 1306C-E87TAG4  استمفورد  200  250  203  225
 1306C-E87TAG5  استمفورد  207  259  211  234
 1306C-E87TAG6  استمفورد  217  271  221  245
 2206A-E13TAG2  استمفورد  320  400  324  360
 2206A-E13TAG3  استمفورد  361  451  366  406
 2506A-E15TAG1  استمفورد  400  500  405  450
 2506A-E15TAG2  استمفورد  443  554  450  499
 2806A-E18TAG2  استمفورد  508  635  515  572
 4006-23TAG2A  استمفورد  561  701  566  631
 4006-23TAG3A  استمفورد  640  800  648  720
 4008TWG2  استمفورد  721  901  731  811
 4008TAG  استمفورد  744  930  755  838
 4008TAG1A  استمفورد  748  935  758  842
 4008TAG2A  استمفورد  797  997  809  898
 4012-46TWG2A  استمفورد  900  1125  912  1013
 4012-46TWG2A  استمفورد  1109  1386  1124  1248
 4012-46TWG3A  استمفورد  1200  1500  1215  1350
 4012-TAG1A  استمفورد  1200  1500  1215  1350

 

دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مکالته

 دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مکالته
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مکالته از قدرت 73 کیلووات معادل 91 کاوا تا 722 کیلووات معادل 922 کاوا
 
نوع موتور ژنراتور

توان مداوم

(KW)

توان مداوم 

(KVA)

توان اضطراری

(KW)

توان اضطراری

(KVA)

403C-15G

مکالته

11

14

12

15

404C-22G

مکالته

17

21

18

23

1103A-33G

مکالته

25

31

27

34

1103A-33TG1

مکالته

36

45

39

49

1104A-44TG1

مکالته

53

66

58

72

1104A-44TG2

مکالته

65

81

71

89

1104C-44TAG1

مکالته

80

100

88

110

1006TG2A

مکالته

83

103

91

113

1006TAG

مکالته

112

140

124

155

1006TAG2

مکالته

121

151

133

166

1106C-E66TAG4

مکالته

144

180

160

200

1306C-E87TAG6

مکالته

201

251

221

276

2206-E13TAG2

مکالته

321

401

353

441

2506A-E15TAG2

مکالته

400

500

440

550

2806C-E18TAG1

مکالته

441

551

505

631

2806C-E18TAG2

مکالته

504

630

560

700

4006-23TAG3A

مکالته

721

901

661

826

 

دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لروی سومر

 دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لروی سومر
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لروی سومر از قدرت 9 کیلووات معادل 11 کاوا تا 744 کیلووات معادل 930 کاوا
 
نوع موتور ژنراتور

توان اضطراری

(KW)

توان اضطراری

(KVA)

توان مداوم

(KW)

توان مداوم

(KVA)

403D-11G لوری سامر 9 11 9 10
403D-15G لوری سامر 12 14 12 13
404D-22G لوری سامر 19 23 19 21
1103A-33G لوری سامر 26 32 27 29
1103A-33TG1 لوری سامر 41 51 42 46
1104A-44TG1 لوری سامر 59 73 60 66
1104A-44TG2 لوری سامر 71 88 73 80
1104C-44TAG1 لوری سامر 71 88 73 80
1104C-44TAG2 لوری سامر 89 111 91 101
1006TG1A لوری سامر 84 104 85 94
1006TG2A لوری سامر 91 113 91 101
1104C-44TAG2 لوری سامر 89 111 92 102
1006TAG لوری سامر 117 146 119 132
1006TAG2 لوری سامر 132 165 135 149
1106C-E66TAG4 لوری سامر 143 179 146 162
1106C-E66TAG4 لوری سامر 154 193 157 174
1306C-E87TAG3 لوری سامر 184 230 188 208
1306C-E87TAG4 لوری سامر 201 251 204 226
1306C-E87TAG5 لوری سامر 206 258 210 233
1306C-E87TAG6 لوری سامر 217 271 221 246
2206A-E13TAG2 لوری سامر 320 400 324 360
2206A-E13TAG3 لوری سامر 361 451 366 406
2506A-E15TAG1 لوری سامر 400 500 405 450
2506A-E15TAG2 لوری سامر 443 554 450 499
2806A-E18TAG2 لوری سامر 508 635 515 572
4006-23TAG2A لوری سامر 561 701 568 631
4006-23TAG3A لوری سامر 641 801 649 721
4008TWG2 لوری سامر 721 901 731 811
4008TAG لوری سامر 743 929 754 837

 

دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مارلی

 دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مارلی
 
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مارلی از قدرت 9 کیلووات معادل 11 کاوا تا 1200 کیلووات معادل 1500 کاوا
 
نوع موتور ژنراتور

توان اضطراری

(KW)

توان اضطراری

(KVA)

توان مداوم

(KW)

توان مداوم

(KVA)

403D-11G مارلی 9 11 9 10
403D-15G مارلی 12 14 12 13
404D-22G مارلی 19 23 19 21
1103A-33G مارلی 26 32 27 29
1103A-33TG1 مارلی 40 50 41 45
1104A-44TG1 مارلی 59 73 60 66
1104A-44TG2 مارلی 70 87 72 79
1104C-44TAG1 مارلی 71 88 73 80
1104C-44TAG2 مارلی 88 110 90 100
1006TG1A مارلی 84 104 85 94
1006TG2A مارلی 91 113 91 100
1104C-44TAG2 مارلی 89 111 92 102
1006TAG مارلی 117 146 119 132
1006TAG2 مارلی 133 166 136 150
1106C-E66TAG4 مارلی 143 179 146 162
1106C-E66TAG4 مارلی 153 192 156 173
1306C-E87TAG3 مارلی 184 230 188 208
1306C-E87TAG4 مارلی 200 250 203 225
1306C-E87TAG5 مارلی 207 259 211 234
1306C-E87TAG6 مارلی 216 270 220 244
2206A-E13TAG2 مارلی 321 401 325 361
2206A-E13TAG3 مارلی 360 450 365 405
2506A-E15TAG1 مارلی 401 501 406 451
2506A-E15TAG2 مارلی 443 554 450 499
2806A-E18TAG2 مارلی 508 635 515 572
4006-23TAG2A مارلی 561 701 568 631
4006-23TAG3A مارلی 640 800 648 720
4008TWG2 مارلی 721 901 731 811
4008TAG مارلی 743 929 754 837
4008TAG1A مارلی 749 936 759 843
4008TAG2A مارلی 797 997 809 898
4012-46TWG2A مارلی 900 1125 912 1013
4012-46TWG2A مارلی 1109 1386 1124 1248
4012-46TWG3A مارلی 1200 1500 1215 1350
4012-TAG1A مارلی 1200 1500 1215 1350

 

دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لینز

 پرکینز با لینز
 
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لینز از قدرت 9 کیلووات معادل 11 کاوا تا 321 کیلووات معادل 401 کاوا
 
نوع موتور ژنراتور

توان اضطراری

(KW)

توان اضطراری

(KVA)

توان مداوم

(KW)

توان مداوم

(KVA)

403D-11G لینز 9 11 9 10
403D-15G لینز 12 14 12 13
404D-22G لینز 19 23 19 21
1103A-33G لینز 26 32 27 29
1103A-33TG1 لینز 41 51 42 46
1104A-44TG1 لینز 59 73 60 66
1104A-44TG2 لینز 71 88 73 80
1104C-44TAG1 لینز 71 88 73 80
1104C-44TAG2 لینز 89 111 91 101
1006TG1A لینز 84 104 85 94
1006TG2A لینز 90 112 90 100
1104C-44TAG2 لینز 89 111 92 102
1006TAG لینز 117 146 119 132
1006TAG2 لینز 133 166 136 150
1106C-E66TAG4 لینز 143 179 146 162
1106C-E66TAG4 لینز 154 193 157 174
1306C-E87TAG3 لینز 184 230 188 208
1306C-E87TAG4 لینز 200 250 203 225
1306C-E87TAG5 لینز 207 259 211 234
1306C-E87TAG6 لینز 217 271 221 245
2206A-E13TAG2 لینز 321 401 325 361

 

دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور ایتال موتورز

 دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور ایتال موتورز
 
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور ایتال موتورز از قدرت 9 کیلووات معادل 11 کاوا تا 1200 کیلووات معادل 1500 کاوا
 
نوع موتور ژنراتور

توان اضطراری

(KW)

توان اضطراری

(KVA)

توان مداوم

(KW)

توان مداوم

(KVA)

403D-11G ایتال موتورز 9 11 9 10
403D-15G ایتال موتورز 12 14 12 13
404D-22G ایتال موتورز 19 23 19 21
1103A-33G ایتال موتورز 26 32 27 29
1103A-33TG1 ایتال موتورز 41 51 42 46
1104A-44TG1 ایتال موتورز 59 73 60 66
1104A-44TG2 ایتال موتورز 71 88 73 80
1104C-44TAG1 ایتال موتورز 71 88 73 80
1104C-44TAG2 ایتال موتورز 89 111 91 101
1006TG1A ایتال موتورز 84 104 85 94
1006TG2A ایتال موتورز 91 113 91 101
1104C-44TAG2 ایتال موتورز 89 111 92 102
1006TAG ایتال موتورز 117 146 119 132
1006TAG2 ایتال موتورز 133 166 136 150
1106C-E66TAG4 ایتال موتورز 143 179 146 162
1106C-E66TAG4 ایتال موتورز 154 193 157 174
1306C-E87TAG3 ایتال موتورز 184 230 188 208
1306C-E87TAG4 ایتال موتورز 201 251 204 226
1306C-E87TAG5 ایتال موتورز 207 259 211 234
1306C-E87TAG6 ایتال موتورز 217 271 221 245
2206A-E13TAG2 ایتال موتورز 321 401 325 361
2206A-E13TAG3 ایتال موتورز 361 451 366 406
2506A-E15TAG1 ایتال موتورز 400 500 405 450
2506A-E15TAG2 ایتال موتورز 443 554 450 499
2806A-E18TAG2 ایتال موتورز 509 636 516 573
4006-23TAG2A ایتال موتورز 561 701 568 631
4006-23TAG3A ایتال موتورز 641 801 649 721
4008TWG2 ایتال موتورز 721 901 731 811
4008TAG ایتال موتورز 744 930 755 838
4008TAG1A ایتال موتورز 748 935 758 842
4008TAG2A ایتال موتورز 797 997 809 898
4012-46TWG2A ایتال موتورز 900 1125 912 1013
4012-46TWG2A ایتال موتورز 1109 1386 1124 1248
4012-46TWG3A ایتال موتورز 1200 1500 1215 1350
4012-TAG1A ایتال موتورز 1200 1500 1215 1350