دیزل ژنراتور بنز(BENZ)


دیزل ژنراتور بنز - قیمت بنز - فروش دیزل ژنراتور بنز - نمایدنگی دیزل ژنراتور بنز - دیزل ژنراتور BENZ - دیزل ژنراتور بنز با استمفرد - دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مکالته - دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور لروی سومر - سفارش دیزل ژنراتور بنز

دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مارلی

 دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مکالته
دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مارلی از قدرت 31 کیلووات معادل 39 کاوا تا 312 کیلووات معادل 390 کاوا
 
مدل موتور ژنراتور

توان مداوم

kva

توان مداوم

kw

توان اضطراری

kva

توان اضطراری

kw

تعداد سیلندر
OM314 مارلی 39 31 46 36 4
OM314LA مارلی 60 48 71 56 4
OM364LA مارلی 70 56 83 66 4
OM355 مارلی 135 108 159 127 6
OM355A مارلی 168 134 198 158 6
OM357 مارلی 179 143 211 168 6
OM357LA مارلی 211 168 248 198 6
OM457LA مارلی 390 312 460 368 6

 

دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مکالته

 دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مکالته
دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مکالته از قدرت 56 کیلووات معادل 70 کاوا تا 329 کیلووات معادل 412 کاوا
 
مدل موتور ژنراتور

توان مداوم

kva

توان مداوم

kw

توان اضطراری

kva

توان اضطراری

kw

تعداد سیلندر
OM364LA مکالته 70 56 83 66 4
OM355 مکالته 130 104 142 113 6
OM355A مکالته 152 121 167 133 6
OM357 مکالته 186 148 205 164 6
OM357LA مکالته 205 164 226 180 6
OM457LA مکالته 350 280 390 312 6
OM457LA مکالته 378 302 416 332 6
OM457LA مکالته 409 327 450 360 6
OM457LA مکالته 412 329 452 361 6

 

دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور استمفرد

 دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور مکالته
دیزل ژنراتور بنز با ژنراتور استمفورد از قدرت 24 کیلووات معادل 30 کاوا تا 320 کیلووات معادل 400 کاوا
 
مدل موتور ژنراتور

توان مداوم

kva

توان مداوم

kw

توان اضطراری

kva

توان اضطراری

kw

تعداد سیلندر
OM314 استمفورد 30 24 33 26 4
OM314LA استمفورد 40 32 44 35 4
OM314LA استمفورد 45 36 50 40 4
OM314LA استمفورد 60 48 65 52 4
OM314LA استمفورد 64 51 70 56 4
OM364LA استمفورد 72 57 80 64 4
OM355 استمفورد 100 80 110 88 6
OM355 استمفورد 105 84 115 92 6
OM355 استمفورد 125 100 140 112 6
OM355 استمفورد 130 104 137 109 6
OM355 استمفورد 136 108 150 120 6
OM355A استمفورد 158 126 175 140 6
OM355A استمفورد 164 131 172 137 6
OM355A استمفورد 168 134 198 158 6
OM357 استمفورد 180 144 200 160 6
OM357LA استمفورد 200 160 220 176 6
OM357LA استمفورد 205 164 226 180 6
OM457LA استمفورد 360 288 400 320 6
OM457LA استمفورد 400 320 440 352 6