موتور دیزل لوول


جدول مشخصات فنی موتور دیزل لوول

 

توان اضطراری توان دائم تعداد سیلندر تیپ موتور
kVa kw kVa kw
33 26 28 22 3 1003G
45 36 40 32 3 1003TG
50 40 45 36 4 1004G
81 65 74 59 4 1004TG
104 83 95 76 6 1006TG1A
114 91 103 82 6 1006TG2A
150 120 136 109 6 1006TAG14
170 132 150 120 6 1106C-P6TAG2
180 143 160 130 6 1106C-P6TAG3
217 174 197 158 6 1106C-P6TAG4