موتور دیزل دویتس


جدول مشخصات فنی موتور دیزل دویتس

 

توان اضطراری توان اولیه تعداد سیلندر تیپ موتور
kVa kw kVa kw
48 39.2 40 37.4 4 L BF4M2011
71 59 60 56.1 4 L BF4M2011C
116 102 104 97 4 L BF4M1013EC
124 106 108 101 4 L BF4M1013FC
165 153 157 146 6 L BF6M1013EC
205 183 184 166 6 L BF6M1013FC-G2
223 201 203 183 6 L BF6M1013FC-G3
285 242 255 226 6 L TCDL2013L06
477 418 432 380 6 L BF6M1015C-G1
527 459 457 402 8 V BF8M1015C-G2
585 490 508 448 8 V BF8M1015CP-G3