موتور دیزل تراکتور بنز


مشخصات فنی موتور دیزل تراکتور بنز

موتور دیزل

این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

موتور دیزل

مشخصات فنی موتور دیزل OM352
vertical, inline نوع
6 تعداد سیلندر
130 hp @ 2600 rpm حداکثر قدرت
363 Nm @ 2000 rpm حداکثر گشتاور
17:1 نسبت تراکم
97 mm قطر سیلندر
5.676 lit حجم کل سیلندرها
128 mm کورس پیستون
420 kg وزن کل موتور با پروانه و استارت
14 lit ظرفیت روغن کارتر استاندارد
C.C.W جهت چرخش

0021

موتور دیزل

این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات فنی موتور دیزل OM352 A
vertical, inline نوع
6 تعداد سیلندر
168 hp @ 2800 rpm حداکثر قدرت
490 Nm @ 1600 rpm حداکثر گشتاور
16:1 نسبت تراکم
97 mm قطر سیلندر
5.676 lit حجم کل سیلندرها
128 mm کورس پیستون
430 kg وزن کل موتور با پروانه و استارت
14 lit ظرفیت روغن کارتر استاندارد
C.C.W جهت چرخش

0022

 موتور دیزل

این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات فنی موتور دیزل OM366
vertical, inline نوع
6 تعداد سیلندر
136 hp @ 2800 rpm حداکثر قدرت
402 Nm @ 1400-1600 rpm حداکثر گشتاور
17.25 : 1 نسبت تراکم
97.5 mm قطر سیلندر
5.958 lit حجم کل سیلندرها
133 mm کورس پیستون
445 kg وزن کل موتور با پروانه و استارت
16 lit ظرفیت روغن کارتر استاندارد
C.C.W جهت چرخش

موتور دیزل

موتور دیزل

این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات فنی موتور دیزل OM366 A
vertical, inline نوع
6 تعداد سیلندر
165 hp @ 2600 rpm حداکثر قدرت
540 Nm @ 1300-1700 rpm حداکثر گشتاور
18:1 نسبت تراکم
97.5 mm قطر سیلندر
5.958 lit حجم کل سیلندرها
133 mm کورس پیستون
460 kg وزن کل موتور با پروانه و استارت
17.5 lit ظرفیت روغن کارتر استاندارد
C.C.W جهت چرخش