پمپ پیستونی پمپاک (Pumpak)


 پمپ کارواش پمپاک - پمپ پیستونی پمپاک - پمپ کارواش صنعتی پمپاک - پمپ کارواش خانگی پمپاک - پمپ کارواش قیمت پمپاک - قیمت پمپ کارواش خانگی پمپاک - قیمت پمپ کارواش صنعتی پمپاک - پمپ کارواش فشار قوی پمپاک - فروش پمپ کارواش پمپاک - پمپ تک فاز کارواش پمپاک - فروش پمپ کارواش صنعتی پمپاک - پمپ کارواش خودرو پمپاک - جت پمپ کارواش پمپاک - پمپ کارواش چینی پمپاک  - پمپ کارواش صنعتی چینی پمپاک - پمپ کارواش آب گرم پمپاک - پمپ کارواش تک فاز پمپاک - پمپ کارواش ایتالیایی پمپاک - لیست قیمت پمپ کارواش صنعتی پمپاک - پمپ کارواش سیار پمپاک - دستگاه پمپ کارواش پمپاک - پمپ پیستونی پمپاک - پمپ پیستونی کارواش پمپاک - پمپ پیستونی فشار قوی پمپاک - فروش پمپ پیستونی پمپاک - قیمت پمپ پیستونی پمپاک - پمپ پیستونی فشار بالا پمپاک - پمپ پیستونی سمپاش پمپاک - پمپ پیستونی سرامیکی پمپاک - پمپ سیلندر پیستونی پمپاک - پمپ پیستونی استیل پمپاک


پمپ پیستونی پمپاک سری PNC

 

پمپ پیستونی پمپاک  

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (bar) آبدهی (L) rpm
HP KW
PNC 04/10 S VB 135 1 0.7 100 4 1450
PNC 06/10 S VB 136 1/5 1 100 6 1450
PNC 11/11 S VB 135 3 2 110 11 1450
PNC 13/15 S VB 75 5 3/7 150 13 1450
PKC 13/17 S VB 75 5/5 4 170 13 1450

 

پمپ پیستونی پمپاک سری MC

 

پمپ پیستونی پمپاک  

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (bar) آبدهی (L) rpm
HP KW
MC 15/20 S VB 75 7/7 5/7 200 15 1450
MKC 15/28 S VB 285 10/8 7/9 280 15 1450
MWC 15/20 S pulsar 3 5/1 3/8 200 10 950
MWC 15/20 S pulsar 3 7/7 5/7 200 15 1450

 

پمپ پیستونی پمپاک سری GC

 

پمپ پیستونی پمپاک  

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (bar) آبدهی (L) rpm
HP KW
GC 30/20S VB 280 15/4 11/3 200 30 1450
GC 38/15S VB 280 14/6 10/7 150 38 1450
GKC 17/35S VB 350 15/3 11/2 350 17 1450
GKC 19/40S VB 350 19/5 14/3 400 19 1450
GHC 16/50S VB 53 20/5 15/1 500 16 1450
GWC 30/20S VB 350 10/1 7/4 200 19/7 950
GWC 30/20S VB 280 15/4 11/3 200 30 1450
GWC 50/12S VB 80/150 9/7 7/1 120 19/7 950
GWC 50/12S VB 80/150 14/8 10/9 120 48 1450

 

پمپ پیستونی پمپاک سری NX

 

پمپ پیستونی پمپاک  

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (bar) آبدهی (L) rpm
HP KW
NX 35/300 R VB 280 26/2 19/2 300 34 1450
NX 75/150 R VB 80/150 28/8 21 150 75 1450

 

پمپ پیستونی پمپاک سری VX

 

پمپ پیستونی پمپاک  

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (bar) آبدهی (L) rpm
HP KW
V 130/120 R VB 200/150 38/5 28/3 120 125 1000
VX-B 130/160 R VB 200/150 51 38 160 124 1000
VX-B 160/130 R VB 200/150 51 38 130 154 1000

 

پمپ پیستونی پمپاک سری PENTA

 

پمپ پیستونی پمپاک  

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (bar) آبدهی (L) rpm
HP KW
PENTA-C 58/300 VB 53 44/6 32/8 300 58 1450
PENTA-C 70/200 VB 53 36/4 26/8 200 71 1450
PENTA-C 30/500 VB 53 38/5 28/3 500 30 1450
GAMMA-IL 103 VB 200/150 27/4 20/2 100 107 600
GAMMA-IL 200 VB 450/200 42 31 80 202 600

 

پمپ پیستونی پمپاک سری استنلس استیل GSC

 

پمپ پیستونی پمپاک  

 

مدل پمپ استنلس استیل شیر فشار شکن قدرت فشار (bar) آبدهی (L) rpm
HP KW
MSC 20/20 S VB 26 Aisi 316 10/3 7/5 200 20 1450
GSC 27/20 S VB 26 Aisi 316 13/8 10/2 200 27 1450
GSC 34/20 S VB 26 Aisi 316 17/4 12/8 200 34 1450
GSC 42/15 S VB 26 Aisi 316 16/1 11/9 150 42 1450