اینورتر جوش تک فاز اورین الکتریک


اینورتر جوش اورین الکتریک ARC202

 
        arc202.jpg  

مشخصات فنی اینورتر جوش

وزن (کیلوگرم) 9
ابعاد (سانتی متر) 390 × 160 × 300 
ولتاژ داخلی (ولت) 220
فرکانس (Hz) 50/60
ولتاژ در حالت بدون بار 74
جریان (آمپر) 20-200
چرخه کار (%) 60
ضریب قدرت 0.8
سیستم حفاظتی 23s

اینورتر جوش اورین الکتریک ARC252

 
        اینورتر جوش تکفاز  

مشخصات فنی اینورتر جوش

وزن (کیلوگرم) 10
ابعاد (سانتی متر) 423 × 165 × 320 
ولتاژ داخلی (ولت) 220
فرکانس (Hz) 50/60
ولتاژ در حالت بدون بار 77
جریان (آمپر) 20-250
چرخه کار (%) 60
ضریب قدرت 0.8
سیستم حفاظتی 23s

اینورتر جوش اورین الکتریک ARC200

 
        اینورتر جوش تک فاز  

مشخصات فنی اینورتر جوش

وزن (کیلوگرم) 8
ابعاد (سانتی متر) 390 × 150 × 280 
ولتاژ داخلی (ولت) 220
فرکانس (Hz) 50/60
ولتاژ در حالت بدون بار 72
جریان (آمپر) 20-180
چرخه کار (%) 60
ضریب قدرت 0.8
سیستم حفاظتی 23s

اینورتر جوش اورین الکتریک ST2000 Smart

 
        اینوتر جوش تک فاز  

مشخصات فنی اینورتر جوش

وزن (کیلوگرم) 5
ابعاد (سانتی متر) 245 × 150 × 204 
ولتاژ داخلی (ولت) 150-260
فرکانس (Hz) 50/60
ولتاژ در حالت بدون بار 68
جریان (آمپر) 20-200
چرخه کار (%) 80
ضریب قدرت 0.9
سیستم حفاظتی 23s

اینورتر جوش اورین الکتریک ST2500 Smart 

        اینورتر جوش تک فاز  

مشخصات فنی اینورتر جوش

وزن (کیلوگرم) 6.5
ابعاد (سانتی متر) 280 × 158 × 216 
ولتاژ داخلی (ولت) 150-260
فرکانس (Hz) 50/60
ولتاژ در حالت بدون بار 72
جریان (آمپر) 20-250
چرخه کار (%) 80
ضریب قدرت 0.8
سیستم حفاظتی 23s