پمپ کفکش SP سه فاز اسپیکو


spico-sp3-3.png

پمپ کفکش 3 اینچ مدل SP | پمپ های آب سه فاز مدل SP3

مخصوص پمپاژ آب
موارد استفاده:
برای انتقال آب های زائد باران ، تخلیه استخرها ، حوضچه های آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها وچاه های حفاری شده دستـی و یا لوله جدار و همچنین در دستگاههای ایر واشر صنعتـــی مـــورد استفــاده قرار می گیرد. بدلیل داشتن سیل سیلیکون کاربایـد می توانـد برای تخلیه آبهای گل آلود ، چاه های تازه حفاری شده مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات پمپ :
از خصوصیات بــارز ایـن پمپ انتقــال آب از قسمـت فوقانــی پمپ و دارا بـودن حداکثــر قطــر خارجــی ۱۹۵ میلیمتراسـت کـــه می توانـــد بـرای انتقــال از چاه هـــای حفـــاری شـــده بــا قطــر ۸ اینــــچ بـه بـالا مـورد استفـاده قرار گیرد.
استفاده ازسیل سیلکون کار باید که در محفظه مخصوص حاوی روغن قـرارگرفته است و میتواند برای انتقال آبهایی که ممکن است دارای ماسه بادی مختصرباشند استفاده شود.
پمپهای SP در دو سایـز با دهانـه خروجی ۲ و ۳ اینچ بـا حداکثر قطر خارجی ۱۹۵میلیمتر در ارتفاع های مختلف طراحی و ساخته میشوند.
بـرای جلوگـیری از تنش و لرزش و عدم خرابی بلبرینگها و عمر مفـیـد بالاتـر در مدلهـایی که بیش از دو پروانه استفاده میشود شفت پمپ توسط بوشهـای مخصوص لاستیکی مهارشده تـا نا بالانسـی در طـول شفت بلند پمپ ایجاد نگردد.
از خصوصیات مهـم دیگـر استفـاده از کاور جـداره و پیچها وشفـت استنلس استیل بـرای جلوگیری از زنگ زدگی است.
قبـل از رنگ ، این نـوع پمـپ در حوضچه های مخصوص اسید کاری شـده تــا قطعـات آلومینیوم آن در مقابل خوردگی آب چاههـا ، مقاومت بیشتری داشته باشند.
کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب می گردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننــده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنـج سال خدمـات پـس از فــروش آن ضمانت میگردد.

 

 

 

 

spico-relation.gif