پمپ کفکش SP تک فاز اسپیکو


spico-sp1-1.png

پمپ کفکش 2 اینچ مدل SP | پمپ های آب تک فاز مدل SP1    

مخصوص پمپاژ آب
موارد استفاده:
برای انتقال آبهای زائد باران ، تخلیه استخرها ، حوضچه های آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها وچاه های حفاری شده دستـی ویا لوله جدار و همچنین در دستگاههای ایر واشر صنعتـــی مـــورد استفــاده قرار می گیرد. بدلیل داشتن سیل سیلیکون کاربایـد می توانـد برای تخلیه آبهای گل آلود ، چاه  های تازه حفاری شده مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات پمپ :
از خصوصیات بــارز ایـن پمپ انتقــال آب از قسمـت فوقانــی پمپ و دارا بـودن حداکثــر قطــرخارجــی ۱۹۵ میلیمتراسـت کـــه می توانـــد بـرای انتقــال از چاه هـــای حفـــاری شـــده بــا قطــر ۸ اینــــچ بـه بـالامـورد استفـاده قرار گیرد.
استفاده ازسیل سیلکون کارباید که در محفظه مخصوص حاوی روغن قـرارگرفته است و میتواند برای انتقال آب هایی که ممکن است دارای ماسه بادی مختصر باشند استفاده شود.
پمپ های SP در دو سایـز با دهانـه خروجی ۲ و ۳ اینچ بـا حداکثر قطر خارجی ۱۹۵میلیمتر در ارتفاع های مختلف طراحی و ساخته می شوند.
بـرای جلوگـیری از تنش و لرزش و عدم خرابی بلبرینگها و عمر مفـیـد بالاتـر در مدل هـایی که بیش از دو پروانه استفاده می شود شفت پمپ توسط بوشهـای مخصوص لاستیکی مهارشده تـا نا بالانسـی در طـول شفت بلند پمپ ایجاد نگردد.
از خصوصیات مهـم دیگـر استفـاده از کاور جـداره و پیچها و شفـت استنلس استیل بـرای جلوگیری از زنگ زدگی است.
قبـل از رنگ ، این نـوع پمـپ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شـده تــا قطعـات آلومینیوم آن در مقابل خوردگی آب چاه هـا ، مقاومت بیشتری داشته باشند.
کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننــده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ می باشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
در صورتی که بــرای محافظت پمپ از سیستم هـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـش مـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنـج سال خدمـات پـس از فــروش آن ضمانت میگردد.

 

 

 

 

spico-relation.gif