لیست قیمت سیم و کابل آذر تبریز


  قیمت شرح کالا ردیف
سیم افشان
ريال 210.000 1*0.50 سیم افشان 1
ريال 290.000 1*0.75 سیم افشان 2
ريال 385.000 1*1 سیم افشان 3
ريال 520.000 1*1.5 سیم افشان 4
ريال 860.000 1*2.5 سیم افشان 5
ريال 1.380.000 1*4 سیم افشان 6
ريال 2.100.000 1*6 سیم افشان 7
ريال 3.750.000 1*10 سیم افشان 8
ريال 5.700.000 1*16 سیم افشان 9
ريال 8.800.000 1*25 سیم افشان 10
ريال 12.200.000 1*35 سیم افشان 11
سیم ارت
ريال 215.000 1*0.50 ارت 1
ريال 295.000 1*0.75 ارت 2
ريال 393.000 1*1 ارت 3
ريال 530.000 1*1.5 ارت 4
ريال 875.000 1*2.5 ارت 5
ريال 1.405.000 1*4 ارت 6
ريال 2.140.000 1*6 ارت 7
ريال 3.800.000 1*10 ارت 8
ريال 5.780.000 1*16 ارت 9
کابل افشان
ريال 5.300 2*0.5 کابل افشان 1
ريال 7.700 2*0.75 کابل افشان 2
ريال 10.000 2*1 کابل افشان 3
ريال 13.500 2*1.5 کابل افشان 4
ريال 22.000 2*2.5 کابل افشان 5
ريال 33.000 2*4 کابل افشان 6
ريال 50.000 2*6 کابل افشان 7
ريال 10.500 3*0.75 کابل افشان 8
ريال 13.500 3*1 کابل افشان 9
ريال 19.000 3*1.5 کابل افشان 10
ريال 31.000 3*2.5 کابل افشان 11
ريال 47.000 3*4 کابل افشان 12
ريال 68.000 3*6 کابل افشان 13
ريال 120.000 3*10 کابل افشان 14
ريال 190.000 3*16 کابل افشان 15
ريال 290.000 3*25 کابل افشان 16
ريال 410.000 3*35 کابل افشان 17
ريال 560.000 3*50 کابل افشان 18
ريال 13.500 4*0.75 کابل افشان 19
ريال 17.000 4*1 کابل افشان 20
ريال 25.000 4*1.5 کابل افشان 21
ريال 39.500 4*2.5 کابل افشان 22
ريال 61.500 4*4 کابل افشان 23
ريال 88.500 4*6 کابل افشان 24
ريال 155.000 4*10 کابل افشان 25
ريال 245.000 4*16 کابل افشان 26
ريال 390.000 4*25 کابل افشان 27
ريال 355.000 3*25+16 کابل افشان 28
ريال 475.000 3*35+16 کابل افشان 29
ريال 695.000 3*50+25 کابل افشان 30
کابل میله ای
ريال 17.000 2*1.5 کابل میله ای 1
ريال 26.000 2*2.5 کابل میله ای 2
ريال 23.000 3*1.5 کابل میله ای 3
ريال 36.000 3*2.5 کابل میله ای 4
ريال 29.500 4*1.5 کابل میله ای 5
ريال 36.500 5*1.5 کابل میله ای 6
ريال 57.000 5*2.5 کابل میله ای 7
ريال 64.500 1*16 کابل میله ای 8
ريال 105.000 1*25 کابل میله ای 9
ريال 140.000 1*35 کابل میله ای 10
ريال 39.500 2*4 کابل میله ای 11
ريال 55.000 2*6 کابل میله ای 12
ريال 91.000 2*10 کابل میله ای 13
ريال 71.000 4*4 کابل میله ای 14
ريال 104.000 4*6 کابل میله ای 15
ريال 160.000 4*10 کابل میله ای 16
ريال 255.000 4*16 کابل میله ای 17
ريال 345.000 3.25*16 کابل میله ای 18
کابل فرمان
ريال 18.200 5*0.75 کابل فرمان 1
ريال 23.800 5*1 کابل فرمان 2
ريال 33.000 5*1.5 کابل فرمان 3
ريال 52.000 5*2.5 کابل فرمان 4
ريال 82.000 5*4 کابل فرمان 5
ريال 115.000 5*6 کابل فرمان 6
ريال 200.000 5*10 کابل فرمان 7
ريال 320.000 5*16 کابل فرمان 8
ريال 21.500 6*0.75 کابل فرمان 9
ريال 30.500 7*1 کابل فرمان 10
ريال 44.000 7*1.5 کابل فرمان 11
ريال 71.500 7*2.5 کابل فرمان 12
نایلونی ( بر اساس یارد )
ريال 400.000 2*0.50 نایلونی 1
ريال 540.000 2*0.75 نایلونی 2
ريال 760.000 2*1 نایلونی 3
ريال 1.020.000 2*1.5 نایلونی 4
ريال 1.680.000 2*2.5 نایلونی 5
سیم آنتن ( بر اساس متر )
ريال 9.800 آنتن مسی سیم آنتنی 1
ريال 7.500 مغز مس سیم آنتنی 2
ريال 6.300   ccm آنتن سیم آنتنی 3
سیم آنتن ( بر اساس 100 متر )
ريال 1.000.000 آنتن مسی سیم آنتنی 1
ريال 770.000 مغز مس سیم آنتنی 2
ريال 650.000   ccm آنتن سیم آنتنی 3
زوجی ( بر اساس متر )
ريال 6.800 2 زوجی مسی سیم زوجی 1
ريال 12.200 4 زوجی مسی سیم زوجی 2
ريال 17.800 6 زوجی مسی سیم زوجی 3
ريال 4.300 2 زوجی ccm سیم زوجی 4
ريال 6.500 4 زوجی ccm سیم زوجی 5
ريال 9.500  6 زوجی ccm سیم زوجی 6
ريال 24.800   10 زوجی سیم زوجی 7
آرجی 59
ريال 8.700 مغز مس آرجی 59 1
ريال 12.000 مغز مس ترکیبی آرجی 59 2
ريال 12.000 تمام مس آرجی 59 3
ريال 14.500 تمام مس ترکیبی آرجی 59 4
کیسه ای
ريال 4.750 0.5*2 کیسه ای 1
ريال 7.100 0.75*2 کیسه ای 2
ريال 17.400 کولری 1*4 کیسه ای 3
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل آذر تبریز 1396/08/30