ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران . تماس بگیرید: 04135268143 - 04135214210

telegram mobile

بذرکار


 

بذر کار دومنظوره دیمی وآبی

  بذرکار 4   

مشخصات فنی بذرکار

عرض کار مفید
240 cm
فاصله بین ردیف ها 15 cm
تعداد ردیف ها 17 
عمق کار 0-25 cm
عرض دستگاه 282 cm
حجم مخزن بذر 130-230 kg

 

بذرکاردومنظوره (دیمی و آبی)کمپرسی تفکیکی 21 ردیفه

  بذرکار 4   

مشخصات فنی بذرکار

عرض کار مفید
262 cm
فاصله بین ردیف ها 13 cm
تعداد ردیف ها 21 
عمق کار 0-25 cm
عرض دستگاه 292 cm
حجم مخزن بذر 150-250 kg

 

عمیقکار کششی 17 ردیفه دو مخزن (بذروکودشیمیایی)

  بذرکار 3   

 

ردیفکار پنوماتیک ریزدانه کار

  بذرکار 5   

مشخصات فنی بذرکار

فاصله بین ردیف ها 50 cm
تعداد ردیف ها 4-6 
حجم مخزن بذر 25 لیتر
توان مورد نیاز 60 hp
وزن دستگاه 1050 kg
سرعت P.T.O 540 rpm

 

ردیفکار پنوماتیک درشت دانه کار

  بذرکار 6   

مشخصات فنی بذرکار

فاصله بین ردیف ها 50 cm
تعداد ردیف ها 4-6 
حجم مخزن بذر 25 لیتر
توان مورد نیاز 60 hp
وزن دستگاه 1000 kg
سرعت P.T.O 540 rpm

 

ردیفکار پنوماتیک ریزدانه کار با کودکار

  بذرکار 6   

مشخصات فنی بذرکار

فاصله بین ردیف ها 50 cm
تعداد ردیف ها 4-6 
حجم مخزن بذر 25 لیتر
توان مورد نیاز 80 hp
وزن دستگاه 1180 kg
سرعت P.T.O 540 rpm

 

ردیفکار پنوماتیک دوقلو (کشت دو ردیف ذرت روی یک پشته)

  بذرکار 1   

مشخصات فنی بذرکار

فاصله بین ردیف ها 50 cm
تعداد ردیف ها 4-6 
حجم مخزن بذر 25 لیتر
توان مورد نیاز 80 hp
وزن دستگاه 960 kg
سرعت P.T.O 540 rpm